Zničení World Trade Center: Proč nemůže být oficiální vysvětlení pravdivé

Autorizovaná verze (s referencemi & poznámkami)

Filosof a teolog David Ray Griffin je v poslední době známý jako jeden z předních kritiků oficiální verze událostí z 11. září. Tento článek přináší český překlad jeho akademicky zpracované eseje, která se věnuje problematickým aspektům kolapsů věží World Trade Center, na jejichž základě ukazuje, jak závažnými a hrubými chybami je postižena oficiální verze. Naopak předvědčivě ukazuje, jak samozřejmým se jeví tzv. "alternativní" vysvětlení, které není v rozporu z fakty pouze za předpokladu, že přijmeme (fakty podloženou) možnost řízené demolice, pro kterou v této práci předkládá velké množství podpůrných důkazů.

Původní anglická verze textu je k dispozici zde.


V knize The New Pearl Harbor: Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11 (2004) jsem shrnul desítky faktů a zpráv, které vrhají stín pochybnosti na oficiální verzi kolem 11. září. Poté v The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions (2005a) jsem pojednával o způsobu, jakým s těmito fakty nakládala 9/11 Commission -- o jejich zkreslování a prostém opomíjení. Přístup "uceleného pohledu" s postupným přidáváním argumentů jsem využil také ve svých předchozích esejích a přednáškách o 11. září (Griffin, 2005b a 2005d).[1] Jeho prostřednictvím se jeví téměř každý aspekt oficiálního vysvětlení jako problematický a přináší tak nejefektivnější zpochybnění oficiální verze událostí.

Zároveň má tento způsob prezentace důkazů jedno velké omezení, zvláště při použití na přednáškách a v esejích: Znamená totiž, že rozbor jednotlivých problémů musí proběhnout v krátkém čase a tedy povrchně. Lidé pak mohou nabýt dojmu, že důslednější rozbor libovolného konkrétního problému může nakonec skutečně prokázat věrohodnost oficiální verze.

Dnes se zaměřím na jednu otázku: proč došlo ke kolapsu Twin Towers a budovy 7. Jednou z výhod tohoto zaměření, krom toho, že nám umožní zajít do větších detailů, je hlavně to, že zničení World Trade Center je jedním z nejlepších počátků na cestě hledání pravdy o 11. září. Další výhodou pak je, že nám dovolí podívat se na odhalení skrytá v mluvených záznamech nahraných New York Fire Department již krátce po 11. září, uvolněny však byly pro veřejnost až v srpnu 2005.

Začnu tedy otázkou, proč došlo ke kolapsu Twin Towers, poté položím tutéž otázku ohledně budovy 7.

Obsah:

1. Kolaps Twin Towers

Krátce po 11. září radil Prezident Bush lidem, aby netolerovali "přemrštěné [outrageous] konspirační teorie o útocích z 11. září" (Bush, 2001).[2] Podobně varoval před "přemrštěnými konspiračními teoriemi" Philip Zelikow, který vedl činnost 9/11 Commision (Hansen, 2005). Co tímto výrazem mysleli? Nemohli přece požadovat, abychom zavrhli všechny konspirační teorie týkající se 11. září, protože vládní vysvětlení je rovněž konspirační teorií, podle které jsou všichni konspirátoři členy Al-Kajdy. Co patrně mínili bylo, že bychom měli zavrhnout pouze přemrštěné teorie.

Ale jak se liší přemrštěná teorie od nepřemrštěné? To je jedna ze základních otázek filosofie vědy. Při konfrontaci dvou soupeřících teorií -- řekněme Novo-Darwinovské evoluce a teorie Inteligentního designu -- se vědci a filosofové ptají, které teorie je lepší a proč. Znamením dobré teorie je, že dokáže uceleným způsobem vysvětlit všechna, nebo alespoň ta základní, relevantní fakta a není ani s jedním z nich v kontradikci. Přemrštěná teorie je taková, která je popřena téměř všemi relevantními fakty.

Pomocí této definice v hlavě se nyní podívejme na oficiální teorii o Twin Towers, která tvrdí, že se zřítily následkem kombinovaného působení dopadu letadel a následně vzniklých požárů. Zpráva, kterou vydala FEMA [Federal Emergency Management Agency] říká: "Narušení struktury obou věží po dopadu [letadel] v kombinaci s následnými požáry vedlo k totálnímu kolapsu obou budov" (FEMA, 2002).[3] Tato teorie zcela jasně náleží do kategorie přemrštěných teorií, protože je v rozporu s téměř všemi relevantními fakty. Ačkoli se toto tvrzení zdá býti extrémním, pokusím se vysvětlit, proč není.

Požár nikdy nezpůsobil kolaps

Oficiální teorii lze prohlásit za nevěrohodnou na základě jejích dvou hlavních problémů. Prvním je jednoduchý fakt, že požár nikdy -- před ani po 11. září -- nebyl příčinou kolapsu výškové budovy s ocelovou konstrukcí. Obhájci oficiální verze tento prostý fakt zřídka, pokud vůbec, uvádí. Vskutku, ona údajně definitivní, zpráva vydaná NIST -- the National Institute for Standards and Technology (2005) -- dokonce naznačuje, že požárem vyvolané kolapsy velkých ocelových budov jsou běžnými jevy (Hoffman, 2005).[4] Daleko tomu, aby byly běžnými, k takovým kolapsům ve skutečnosti nikdy nedošlo, tedy s výjimkou údajných případů z 11. září.

Obhájci oficiální teorie pochopitelně uvádí, že tyto kolapsy nebyly způsobeny pouze požárem, ale požárem v kombinaci s poškozením vyvolaným dopady dopravních letadel. Věže však byly navrženy tak, aby vydržely dopad letadel o velikosti srovnatelné s Boeingy 767.[5] Hyman Brown, který vedl konstrukční práce na Twin Towers, řekl: "Byly předimenzovány, aby vydržely téměř cokoli, včetně hurikánů, . . . bombových útoků a nárazů letadel" (Bollyn, 2001). A dokonce Thomas Eagar, profesor materiálového inženýrství na MIT, který je zastáncem oficiální verze, řekl, že dopad letadel nebyl důležitý, protože "počet podpůrných sloupů zničených po nárazu nebyl velký a zátěž byla přenesena na ostatní sloupy v této nad-dimenzované budově" (Eagar and Musso, 2001, str. 8-11). [Faktor bezpečnosti pro stavbu výškových budov typu WTC1 a WTC2 je 6 -- čili veškeré součástky, jakož i celá konstrukce, musí ustát 6x větší zatížení, než na jaké jsou dimenzovány. -- pozn. překl.] Podobně pak zpráva z NIST se pak při odpovědi na otázku, jak dopad letounů přispěl ke kolapsu budov, zaměřuje primárně na tvrzení, že letadla výrazně narušila protipožární ochranu oceli.[6]

Oficiální teorie kolapsu je tedy především teorií požáru, proto je nutné dostatečně zdůraznit fakt, že požár nikdy nezpůsobil kolaps žádné budovy s ocelovou konstrukcí -- nikdy, ať již před 11. zářím, nebo po 11. září, ani kdekoli jinde na světě právě onoho dne 11. září, tedy s údajnou výjimkou New Yorku -- nikdy.

Někdo může pochopitelně namítnout, že všechno je někdy poprvé, a že skutečně výjimečný požár může způsobit zřícení budovy. Zkusme nyní tuto myšlenku rozebrat. Co je možné považovat za výjimečný požár? Podle vlastností oceli, takový požár musí dosahovat vysokých teplot, na velké oblasti, po velmi dlouhou dobu. Požáry ve věžích však neměly ani jednu z těchto charakteristik, natož pak všechny tři.

Objevila se tvrzení, že dané požáry byly velmi horké. Některé televizní speciály tvrdily, že se věže zřítily, protože požár byl dostatečně horký k tomu, aby roztavil ocel. Například první speciál BBC News citoval výrok Hymana Browna: "ocel se taví, a 24.000 galonů leteckého paliva roztavilo ocel." Další muž, představený jako stavební inženýr, řekl: "Byl to oheň, co zničilo ty budovy. Na Zemi není nic, co by mohlo vydržet takové teploty při takovém množství hořícího paliva. . . [Ocelové] sloupy by se roztavily" (Barter, 2001).[7]

Tato tvrzení jsou však absurdní. Ocel se nezačne tavit dokud nedosáhne teploty téměř 1540°C.[8] Dále, při volném hoření uhlovodíků, jakým je i kerosin -- letecké palivo -- může teplota dosáhnout maximálně 930°C, což je o více než 600° méně, než je bod tání oceli.[9] Podle toho tedy můžeme zcela vyloučit možnost, že by se věže zřítily proto, že se jejich ocelové sloupy roztavily.[10]

Většina obhájců oficiální teorie však taková absurdní tvrzení nevynáší. Argumentují tím, že oheň ocel ohřál do bodu, kde ztratila velkou část své pevnosti, a začala se bortit [nevím, jak vhodněji přeložit termín "buckle", jelikož se nejedná pouze o ohnutí, či prohnutí... -- pozn. překl.].[11] Například Thomas Eagar tvrdí že právě tohle se stalo poté, co ocel při teplotě 700°C ztratila 80% své pevnosti. Aby však toto tvrzení mohlo být věrohodné, musela by teplota hoření stále dosahovat poměrně vysokých hodnot.

Těch však nedosahovala. Jak jsme viděli, objevilo se mnoho tvrzení ohledně leteckého paliva. Jeho velká část však velmi rychle shořela v obrovských ohnivých mračnech vzniklých v okamžiku dopadu letadel do budov, a zbytek vyhořel během 10ti minut,[12] načež plameny uhasly. Fotografie pořízené 15 minut po zásazích ukazují málo plamenů a mnoho kouře, známky toho, že oheň nemá dostatek kyslíku. Thomas Eagar po uznání tohoto faktu uvedl, že teplota požáru byla "pravděpodobně pouze kolem 650 nebo 700°C" (Eagar, 2002).

Jsou však důvody věřit, že oheň nedosahoval ani těchto teplot. Jak ukazují fotografie, ohni se nepodařilo rozbít okna [skleněné okenní tabulky] a ani se nerozšířil dále z místa svého vzniku (Hufschmid, 2002, str. 40). Tato fotografická evidence je podložena vědeckými studiemi provedenými NIST, jejichž závěrem bylo, že "jen 3 z 16 zkoumaných obvodových sloupů vykazovaly známky působení teplot nad 250°C" a dále žádné známky dosažení těchto teplot u [nosných, ocelových] sloupů jádra.

NIST (2005) tvrdí, že "výsledky dále nezobecňoval vzhledem k tomu, že zkoumané sloupy představovaly pouze 3% všech obvodových sloupů a 1% sloupů jádra ze zasažených podlaží." Dostupnost takto malého procenta sloupů byla samozřejmě způsobena tím, že vládní činitelé nechali většinu oceli okamžitě prodat a odvézt [na přetavení do Číny -- pozn. překl.]. V každém případě, nálezy NISTu na základě tohoto mizivého procenta nejsou irelevantní: Znamenají totiž, že jakékoli spekulace o dosažení mnohem vyšších teplot u sloupů jádra jsou přesně tím -- čirou spekulací nepodloženou žádnou formou empirické evidence.

Navíc, i kdyby teplota hoření dosáhla 700°C, jak Eagar předpokládá, neznamená to automaticky, že by této teploty dosáhla i ocel. Ocel je výborný vodič tepla. Když založíte na jednom konci dlouhé ocelové tyče oheň, teplo bude rychle difundovat do zbylé části a do všech dalších ocelových součástí, se kterými je tato tyč spojena.[13]

K tomu, aby ohně mohly zahřát ocel na teplotu blízké jejich vlastní, musely by být relativně velké vůči velikosti budov a množství oceli v nich obsažené. Věže [Twin Towers] byly pochopitelně obrovské, s enormním množstvím oceli [200.000  tun oceli v obou věžích, celková hmotnost kolem 600.000  -- pozn. překl.]. Malý, lokalizovaný požár o 700°C by nikdy nemohl žádnou část ocelových sloupů ohřát nikam poblíž této teplotě, protože předané teplo by se rychle [ocelovou konstrukcí] rozvádělo do celé budovy.

Někteří obhájci oficiální verze tvrdili, že ohně byly skutečně velmi rozsáhlé a proměnily budovy v "běsnící inferno [towering infernos]." Všechny důkazy však svědčí proti tomuto tvrzení, zvláště co se týká jižní věže [WTC2], která se zřítila jako první. Tato věž byla zasažena mezi 78. a 84. patrem, což je tedy oblast, ve které by požár měl být největší. A přesto Brian Clark, přeživší, řekl, že když se dostal dolů do 80. patra: "Skrz zeď a praskliny bylo možné vidět vidět plameny . . . které sotva plápolaly, žádné běsnící inferno, jen tiché doutnající plamínky a trochu kouře procházejícího zdí."[14] Podobně, jeden z náčelníků hasičů, který se dostal do 78. patra nalezl pouze "dvě lokální ohniska požáru."[15]

V severní věži [WTC1] zajisté byly požáry natolik veliké a horké, aby přinutily mnoho lidí vyskočit ven a zabít se. Avšak každý, kdo má krb s roštem nebo kamna s plotýnkou, ví, že oheň, který nic neudělá oceli nebo snad železu, může bez problémů popálit lidské maso. V mnoha případech to také mohl být spíše kouř, než horko, co vedlo lidi ke skoku.

K oslabení ocelových sloupů by v každém případě musely být ohně nejen velmi velké a horké, ale rovněž i dlouhotrvající.[16] Veřejnosti bylo sděleno, že ve věžích takové ohně byly, například CNN oznamovala že "velmi intenzivní" ohně "hořely po dlouhou dobu".[17] Ale není tomu tak. Severní věž se zřítila 1 hodinu a 42 minut po zásahu; jižní po pouhých 56ti minutách.

Pro ukázku absurdity tvrzení, že krátkodobé požáry ve věžích mohly vést ke strukturálnímu kolapsu, můžeme použít porovnání s jinými požáry. V roce 1988 zuřil po 3.5 hodiny požár ve Fisrt Interstate Bank Building v Los Angeles a zachvátil 5 pater této 62 pater vysoké budovy [tehdy byla nejvyšší budovou v Kalifornii -- pozn. překl.], nezpůsobil však žádné vážné narušení struktury (FEMA, 1988). Obrovský požár, který v roce 1991 postihl Philadelphias One Meridian Plaza trval 18 hodin a z 38mi patrové budovy spálil 8 pater, ale, podle zprávy FEMA, ačkoli se "sloupy a nosníky . . . v kritickém působení ohni prohnuly a zkroutily . . , byly sloupy schopny vydržet zátěž bez zjevných poškození" (FEMA, 1991). V Caracasu v roce 2004 požár 50ti-patrové budovy trvající 17 hodin zcela zničil jejích vrchních 20 pater, přesto se budova nezřítila (Nieto, 2004). [Doplnění: Vzpomeňte si na rok 2005 a požár Madridské Windsor building, která kompletně celá shořela v jednom velkém plameni, který byl rozsahem zcela neporovnatelný s 9/11 a přesto konstrukce budovu udržela. -- pozn. překl.] A i přesto někdo předpokládá, že uvěříme, že 56ti-minutový požár způsobil kolaps jižní věže.

Na rozdíl od požárů ve věžích, ty v Los Angeles, Philadelphii a Caracasu byly natolik horké, že praskala okna.

Další důležité porovnání nám poskytuje série experimentů provedených ve Velké Británii v polovině devadesátých let týkajících se zjištění míry poškození, jaké může utrpět budova s ocelovou kostrou při vystavení extrémnímu, všeobjímajícímu ohni, trvajícímu po dobu několika hodin. FEMA, která experimenty revidovala, uvádí: "I přes to, že ocelové sloupy dosáhly teploty 800-900°C . . . , nebyl pozorován žádný kolaps ani v jednom ze šesti experimentů" (1988, Appendix A).

Tato porovnání vynáší na světlo absurditu v tvrzeních NISTu, totiž že se věže zřítily proto, že letadla strhla protipožární [azbestovou] ochranu ocelových sloupů. Protipožární izolace poskytuje ochranu pouze několik hodin, takže ocel v budovách v Philadelphii a Caracasu byla vystavena přímému působení ohně po dobu více než 14ti hodin, přesto se nezhroutila. NIST nicméně tvrdí, že ocel v jižní věži neunesla svou zátěž, protože byla vystavena plamenům po dobu 56 minut.[18]

Někteří obhájci oficiální teorie dokonce spekulují, že na Twin Towers bylo něco specifického, co je činilo mimořádně zranitelnými v případě vystavení ohni. Takové spekulace nejsou podpořeny žádnou evidencí. Jak Norman Glover vyzdvihl: "Téměř ve všech velkých budovávch dojde během jejich užitného života k rozsáhlému požáru. Žádná z předních výškových budov se následkem požáru nikdy nezřítila. WTC bylo místem podobného požáru v roce 1975; přesto budova událost přestála pouze s malým poškozením a po opravě byla opět používána" (Glover, 2002).

Mnohonásobná evidence svědčící o řízené demolici

K faktu, že, kromě údajných případů z 11. září, požár nikdy nezpůsobil kolaps velké budovy s ocelovým skeletem existuje i obrácená pravda. Touto obrácenou pravdou je, že každý předchozí totální kolaps byl způsoben procesem známým jako "řízená demolice [controlled demolition]", při kterém jsou výbušniny schopné narušit ocel umístěny na kritické body v budově a posléze v přesném pořadí odpáleny. Jen ze znalosti toho, že se věže zřítily, plyne přirozenou cestou domněnka, že byly strženy pomocí výbušnin.

Tento a priori předpoklad je dále podporován empirickou analýzou konkrétního způsobu kolapsu. Zde se střetáváme s druhým základním problémem oficiální teorie, totiž že kolapsy vykazují přinejmenším jedenáct znaků, které lze očekávat tehdy a jen tehdy, pokud by došlo k použití výbušnin. Stručně těchto jedenáct znaků popíši.

1. Náhlý počátek

Při řízené demolici je začátek kolapsu náhlý. V jednom okamžiku je budova perfektně nehybná; v dalším začne zcela náhle padat. Avšak ocel, když ji zahřejeme, se nezačne nenadále lámat či praskat. V ohněm vyvolaných kolapsech -- pokud bychom měli takový případ -- by byl počátek kolapsu postupný. Horizontální trámy a nosníky by se začaly prohýbat; vertikální sloupy, při vystavení velkým silám, by se začaly ohýbat. Ale jak ukazují videozáznamy,[19] v našem případě nejsou žádné známky ohýbáni či prohýbání dokonce ani v patrech přímo nad poškozením, způsobeným dopadem letadel. Budovy byly perfektně nehybné až do okamžiku, kdy započaly svůj kolaps.

2. Přímo dolů

Nejdůležitějším aspektem při řízené demolici vysoké budovy stojící v blízkosti ostatních budov je, aby se zhroutila přímo dolů do svého, nebo co nejblíže svému, půdorysu tak, aby nepoškodila ostatní budovy. Veškeré umění řízené demolice je primárně zaměřeno na tento cíl. Jak vysvětlil Mark Loizeaux, ředitel Controlled Demolition, Inc., "k tomu, abychom docílili takového pádu [budovy], jaký potřebujeme, tedy . . . aby nebyly poškozeny okolní struktury," musí být demolice "kompletně naplánována," s využitím "správných výbušnin [a] jejich správného umístění" (Else, 2004).[20] Pokud by 110ti-patrové Twin Towers přepadly na stranu, způsobily by enormní poškození okolním budovám na rozloze mnoha městských bloků. Věže však padaly přímo k zemi. Vzhledem k tomu tedy oficiální teorie tím, že naznačuje, že požár dokázal přivést budovu ke kolapsu, dosažitelného pouze prostřednictvím precizně položených výbušnin, spoléhá ve svém vysvětlení na zázrak.[21]

3. Téměř volný pád

Budovy stržené prostřednictvím řízené demolice padají rychlostí téměř volného pádu. To je možné proto, že jsou zničeny podpěry nižších pater, takže se horní patra při pádu nesetkají s žádným odporem. Fakt, že kolapsy věží vykazovaly tento aspekt řízené demolice, byl nepřímo zmíněn v The 9/11 Commission Report, kde se tvrdí, že "Jižní věž zkolabovala během 10ti vteřin" (Kean and Hamilton, 2004, str. 305).[22] Autoři zprávy si evidentně mysleli, že tato rychlost pádu není v konfliktu s oficiální teorií, známou jako "postupný kolaps" -- pancake theory [pancake collapse - jestli někdo víte český ekvivalent tohoto termínu, rád to "opravím", běžně se překládá doslovně jako tzv. "palačinkový kolaps" -- pozn. překl.]. Podle této teorie by patra nad body dopadu obou letadel dopadla na ta pod nimi, čímž by se spustila řetězová reakce pádu jednoho patra na druhé až dolů na zem.

Ale by se tohle skutečně stalo, pak by nižší patra s veškerou svou ocelí a betonem kladla odpor. Horní patra by jimi nemohla propadnout se stejnou rychlostí, jakou by padala volným pádem. Videozáznamy kolapsů však ukazují, že trosky padající uvnitř budov se pohybují stejnou rychlostí jako trosky vně budovy[23] (Jones, 2006). Jak David Heller, stavitel s diplomem ve fyzice a architektuře vysvětluje:

. . . patra nemohla padat postupně. Budovy se zřítily příliš rychle. Všechna patra musela padat simultánně aby bylo možné dosáhnout země v tak krátkém čase. Ale jak? . . . Při [metodě známé jako řízená demolice], je každé patro budovy zničeno přesně v tom okamžiku, kdy by na něj dopadlo patro nad ním. Tedy, patra padají najednou, prakticky volným pádem. (Garlic and Glass 6)

4. Totální kolaps

Oficiální teorie je ještě přesvědčivěji popřena faktem, že oba kolapsy byly totální, úplné: Tyto 110ti-patrové budovy se zhroutily do hromádky trosek vysoké jen pět pater. Jak je to možné? Jádro každé z věží obsahovalo 47 masivních ocelových sloupů.[24] Podle teorie postupného kolapsu by se horizontální ocelové nosníky odlomily od vertikálních sloupů. Pokud by k tomu došlo, pak by těch 47 sloupů jádra jednoduše zůstalo stát. 9/11 Commission přišla se svérázným řešením tohoto problému. Jednoduše popřela existenci těchto 47 sloupů vyjádřením: "Vnitřní jádro těchto budov bylo tvořeno dutou šachtou, ve které byly seskupené výtahy a schodiště" (Kean and Hamilton, 2004, 541 poznámka 1). Voila! Bez 47 sloupů jádra je hlavní problém vyřešen.

NIST Report tento složitý problém vyřešila tvrzením, že v okamžiku kolapsu jednotlivá patra působila na sloupy tahem, výsledkem čehož byla nestabilita obvodových sloupů a následně vyšší gravitační zátěž na sloupy jádra, které byly oslabeny ohromně vysokými teplotami, které, podle NIST, dosahovaly 1000°C, a kombinace těchto faktorů nějak vyústila v "celkový kolaps" (NIST, 2005, str. 28, 143).

Tato teorie se potýká se dvěma problémy. Zaprvé, tvrzení NISTu o extrémně vysokých teplotách není podpořeno žádnou evidencí. Jak jsme viděli dříve, jejich vlastní studie nenašla žádné známky toho, že některé ze sloupů jádra dosáhly teplot vyšších než 250°C, takže jejich teorie zahrnuje čistě spekulativní navýšení o 750°C.[25] Zadruhé, i pokud by se tento sled událostí uskutečnil, NIST neposkytl žádné vysvětlení, proč by měl být důsledkem úplný -- a tedy totální -- kolaps. NIST Report tvrdí, že "selhání sloupů" proběhlo jak v jádře, tak i na obvodu. Zůstává to však pouhým tvrzením. Nemáme žádné věrohodné vysvětlení, proč by se měly sloupy zlomit nebo dokonce zbortit tak, aby byl výsledkem celkový kolaps při rychlosti téměř volného pádu, i při hypotetickém dosažení zmíněných teplot.[26]

5. Přeřezaná ocel

Při řízené demolici budov s ocelovou konstrukcí se používají výbušniny pro přeřezání ocelových sloupů a trámů. Zástupce z Controlled Demolition, Inc., řekl o RDX, jednom druhu běžně používané výbušniny, že krájí ocel podobně jako "břitva rajče". Dále, ocel není pouze rozřezána; je rozřezána na zvládnutelné délky. Jak Controlled Demolition, Inc., veřejně říká: "Naše DREXSTM systémy . . . rozdělí ocelové komponenty na kusy, které jsou v souladu se zdvižnou kapacitou dostupného vybavení."[27]

Zdá se, že kolapsy Twin Towers vykazují rovněž tyto známky řízené demolice. Jim Hoffman (2004), po studiu různých fotografií místa kolapsu, uvedl, že velká část oceli byla "rozsekána na . . . díly, které byly snadno naložitelné na stroje použité při úklidu Ground Zero."[28] [Koneckonců z Ground Zero existují i fotografie, na nichž je velmi dobře patrné působení takových náloží na nosné sloupy jádra. -- pozn. překl.]

6. Pulverizace betonu a dalších materiálů

Dalším znakem řízené demolice je produkce velkého množství prachu, protože výbušniny dostatečně silné na krájení oceli rozdrtí beton a většinu dalších nekovových substancí na malé částečky. Jak uvádí Hoffman (2003), "téměř všechny nekovové složky věží byly rozdrceny na jemný prach."[29] Tato pozorování byla také potvrzena plukovníkem Johnem O'Dowdem z U.A. Army Corps of Engineers. "Na lokalitách WTC," řekl pro History Channel, "se zdálo, jako by bylo vše proměněno na prach" (History Channel, 2002).

Tento fakt je problémem pro oficiální teorii, podle které jedinou dostupnou energií byla gravitační energie. Ta by musela postačovat k přeměně většiny betonu na velmi malé částečky. Její množství se však ani zdánlivě neblíží minimální nutné energii potřebné k přeměně betonu, a prakticky všech nekovových složek budov, na jemné prachové částečky.

7. Oblaka prachu

Jiným společným jmenovatelem řízených demolic jsou oblaka prachu, která vznikají, když silné exploze vyhazují prach ven z budovy. Jak je možné vidět porovnáním videí dostupných na internetu, kolapsy věží vyprodukovaly oblaka, která jsou velmi podobná těm, které vnikly při řízených demolicích jiných struktur, jako například Seattle's Kingdome. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že oblaka vzniklá během kolapsu věží byla proporcionálně podstatně větší.

Opět vyvstává otázka po zdroji potřebné energie. Hoffman (2003), při studiu expanze prachových mračen Severní věže, vypočetl, že energie potřebná pouze pro tuto expanzi -- při ignoraci energie potřebné pro přeřezání oceli a rozdrcení betonu a dalšího materiálu -- přesahuje přibližně 10x [slovy: desetkrát] veškerou dostupnou gravitační energii.

Oficiální vysvětlení tedy zahrnuje zázadní porušení fyzikálních zákonů -- porušení, které nabývá mnohem větších rozměrů jakmile uvážíme i energii potřebnou pro rozdrcení betonu (nepočítaje energii potřebnou k trhání oceli).

Kromě potřebného množství energie se v oficiální teorii objevuje další problém, a to ten, že gravitační energie je zcela nevhodným vysvětlením vzniku prachových oblaků. Týká se to především prvních několika vteřin. Hoffmanovými slovy: "Během prvních dvou vteřin můžete vidět, jak jsou vymrštěna hustá oblaka rozdrceného betonu. A to vše v momentě, kdy relativní pohyb horní části věže a její neporušené části byl v řádu pouze metrů za vteřinu."[31] Jeff King (2003) ve stejném kontextu říká: "[Velké množství] velmi jemného betonového prachu je v časné fázi kolapsu vypuzeno z horní části budovy . . . [v okamžiku, kdy by] na sebe betonové desky narážely rychlostí [pouze] 30 - 45 km/h."

Důležitost Kingovy výpovědi vynikne při srovnání s tvrzením Shyama Sundera, vedoucího vyšetřovatele NISTu, že ačkoli mračna prachu vzniklá během kolapsů Twin Towers mohou budit dojem řízené demolice, "je to ve skutečnosti postupný kolaps pater, který vede k takovému vjemu" (Popular Mechanics, 2005). Postupný kolaps, podle oficiální teorie obhajované Sunderem, začal pod otvory vytvořenými impaktem letadel. Jak King poznamenává, tato teorie si neporadí s faktem patrným na fotografiích a videích, že oblaka prachu byla vytvořena nad oblastmi dopadu.

8. Horizontální emise materiálu

Dalším společným faktorem řízených demolic je, kromě prachu, horizontální emise materiálu z těch oblastí budovy, v nichž dojde k odpálení výbušnin. V případě Twin Towers, fotografie a vida potvrzují, že "těžké kusy oceli byly vymrštěny všemi směry do vzdáleností až 170 metrů a hliníkové obklady až do vzdáleností 230 metrů od věží" (Paul and Hoffman, 2004, str. 7). Gravitační energie sama působí ve vertikálním směru a není schopná podat vysvětlení těchto horizontálních projekcí.

[Na okolních budovách -- konkrétně na vedlejší Deutsche Bank Building -- byly v roce 2006 dokonce nalezeny fragmenty lidských těl (kostí) o velikostech nepřesahující jeden centimetr. Po úvodním zjištění byla provedena forenzní inspekce budovy a celkem bylo nalezeno přes 700 fragmentů lidských kostí. Je zcela evidentní, že pouze působící gravitace nemůže za žádných okolností rozmetat lidská těla do vzdáleností stovek metrů v kouscích menších než jeden centimetr. -- pozn. překl.]

9. Demoliční prstence

U kolapsů vyvolaných výbušninami jsou další společnou vlastností tzv. demoliční prstence [demolition rings -- rád si nechám poradit, jak to přeložit ;-) -- pozn. překl.], což jsou série malých explozí, které proběhnou velmi rychle kolem budovy. Kolapsy obou věží vykazují i tuto vlastnost.[32]

10. Zvuky explozí

Použití výbušnin k vyvolání kolapsu pochopitelně vede ke zvuku vydávaným příslušnými explozemi. Podobně jako všechny předchozí vlastnosti, s výjimkou krájení ocelových sloupů v centru budovy, i tento bylo možné zachytit příslušnými svědky. A, jak uvidíme dále, existují bohatá svědectví existence těchto zvuků před a během kolapsu věží.

11. Roztavená ocel

Jedenáctou vlastností, kterou bychom měli očekávat v případě použití výbušnin ke "krájení" ocelových sloupů, by byla roztavená ocel, jejíž existence byla v lokalitě potvrzena několika svědky, včetně dvou hlavních představitelů odklízecích prací, Petrem Trulym, prezidentem Trully Construction, a Markem Loizeauxem, prezidentem Controlled Demolition, Inc. Trully řekl, že na místě viděl ložiska "doslova roztavené oceli." Loizeaux sdělil, že několik týdnů po 11. září, když byly odklízeny trosky, byly nalezeny "lokality s roztavenou ocelí na dně výtahových šachet obou věží, [u základů] sedm pater pod zemí" (obě tvrzení citována v Bollyn, 2004).[33].

Leslie Robertson, zaměstnanec stavební firmy, která projektovala Twin Towers, řekl: "I po 21 dnech uplynulých od útoků, [trosky] pořád hořely a tekla pod nimi roztavená ocel" (Williams, 2001). Reportér Knight-Ridderu, Jennifer Lin, po diskusi s Joe "Toolie" O'Toolem, hasičem z Bronxu, který po mnoho měsíců působil při záchranných a odklízecích pracích, napsala: "V podzemí hořelo ještě měsíce. O'Toole si pamatuje, jak v únoru viděl jeřáb zvdihat hluboko z útrob Ground Zero ocelový trám. 'Odkapávala z něj roztavená ocel,' řekl" (Lin, 2002). Greg Fuchek, viceprezident prodeje ve firmě LinksPoints, Inc., který dodával část počítačového vybavení používaného při identifikaci na lokalitě nalezených lidských ostatků, popsal pracovní podmínky jako "pekelné", částečně protože ještě po šesti měsících se teplota u země pohybovala mezi 300°C až 800°C, i výše. Fuchek dodal, že "občas když dělníci vytáhli z trosek ocelový trám, z jeho konce odkapávala roztavená ocel" (Walsh, 2002). Další a další svědci hovoří o roztavené oceli.[34]

Význam těchto svědectví je zásadní, protože je velmi těžké si představit cokoli, jiného než speciální výbušniny, co by dokázalo takto roztavit ocel.

--

Význam uvedených vlastností kolapsů [věží], jak byly shrnuty v těchto 11ti bodech, je zřejmý z faktu, že pokusy o obhajobu oficiální teorie většinu z nich jednoduše ignorují. Například, článek v Popular Mechanics (2005), snažící se uvést na pravou míru to, co nazývá jedním z nejběžnějších mýtů o 11. září vykonstruovaným "konspiračními teoretiky," zcela ignoruje náhlost, vertikálnost, rychlost a úplnost kolapsů a nezmiňuje ani výpovědi o roztavené oceli, demoličních prstencích a zvucích explozí.[35]

2. Svědectví o explozích a podobných jevech v nahrávkách

Většina z uvedených 11ti vlastností -- všechny kromě řezání ocelových sloupů jádra a roztavené oceli v základech budovy -- jsou aspekty, které, pokud by se objevily během kolapsu věží, mohly být pozorovány lidmi v okolí. Ve skutečnosti byla svědectví o některých z těchto jevů dostupná již krátce po 11. září [nebo přímo 11. září v přímých televizních přenosech, které nebylo možné jednoduše cenzurovat -- pozn. překl.] -- od reportérů,[36] hasičů,[37] policejních důstojníků,[38] lidí pracujících ve věžích,[39] a od jednoho prominentního experta na výbušniny, Van Romera,[40] který ještě toho dne, poté, co shlédl videozáznamy, řekl, že kolapsy nejen že byly podobné řízeným implozím, ale skutečně byly způsobeny "výbušnými zařízeními uvnitř budovy," protože vypadaly "příliš metodické" na to, aby byly následkem dopadu letadel (Uyttebrouck, 2001).[41] Některá z těchto svědectví byla velmi působivá. Bylo jich bohužel jen pár a navíc byla poměrně fragmentována. Nebyl dostupný žádný ucelenější soubor těchto svědectví.

Tato situace se však dramaticky změnila. Krátce po 11. září, New York Fire Department nahrálo přes 500 výpovědí, ve kterých hasiči a záchranáři [emergency medical workers] popisovali prožité zkušenosti toho dne [Emergency Medical Services se staly divizí požárního oddělení -- Fire Department -- (Dwyer, 2005a)].[41]] Úřad starosty Bloomberga však zakázal jejich zveřejnění. Avšak poté deník New York Times ve spojení s několika pozůstalými rodinami obětí podali žalobu a New Yorský odvolací soud po dlouhém řízení nařídil městu tyto nahrávky zveřejnit, což se také stalo v Srpnu 2005 [42] (Dwyer, 2005b). Deník Times je pak dal veřejně k dispozici (NYT, 2005).[43]

Nahrávky obsahují desítky svědectví vypovídajících o explozích a podobných fenoménech charakteristických pro řízené demolice. Uvedu několik příkladů:

Exploze

Několik osob oznámilo, že byli svědky výbuchu těsně před tím, než se jedna z věží zřítila. Velitel skupiny John Sudnik řekl: "slyšeli jsme něco. . . co znělo jako silná exploze a podívali se nahoru a já viděl jak druhá věž [WTC2 -- jižní věž -- pozn. překl.] začala padat" (NYT, Sudnick, str. 4).

Několik lidí zaznamenalo mnohonásobné exploze. Zdravotník Kevin Darnovski řekl: "Slyšel jsem tři exploze, a poté . . . druhá věž začala padat" (NYT, Darnowski, str. 8).

Hasič Thomas Turilli řekl, "téměř to znělo jako výbuchy náloží, takové bum, bum, bum... sedmkrát nebo osmkrát" (NYT, Turilli, str. 4).

Craig Carlsen řekl, že on a další hasiči "slyšeli exploze přicházející z . . . jižní věže . . . Bylo to okolo deseti výbuchů. . . . Pak jsme si všimli, jak budova začala padat" (NYT, Carlsen, str. 5-6).

Hasič Joseph Meola řekl, "vypadalo to jako by se budova rozlétla do všech čtyř stran. Slyšeli jsme i jednotlivá prásknutí [pops -- prasknutí, rána, třesk -- pozn. překl.]" (NYT, Meola, str. 5).

Zdravotník Daniel Rivera také zmínil praskot. Na otázku jak věděl, že se jižní věž zřítí odpověděl:

"Byl to šílený rámus. Nejdřív mě napadlo -- viděli jste někdy profesionální demolici, kde se připraví nálože do některých podlaží a pak uslyšíte 'prásk, prásk, prásk, prásk, prásk'? . . . Myslel jsem, že je to tohle." (NYT, Rivera, str. 9)

Počátek kolapsu pod úrovní dopadu a požáru

Podle oficiálního vysvětlení začal postupný kolaps v okamžiku, kdy patra nad otvorem po letadlech dopadla na podlaží pod nimi. Někteří svědci však uvedli, že kolaps jižní věže začal poněkud níže.

Timothy Burke sdělil, že "v budově se ozvala rána, níže než byl požár . . . podle toho, jak v budově prásklo, jsem si pomyslel, bože, musí tam být další bomby. Myslel jsem si, že je to výbuch." (NYT, Burke, str. 8-9).

Hasič Edward Cachia řekl: "Ve skutečnosti to bylo v nižších patrech, ne v těch, kam narazila letadla. . . . Původně jsme si mysleli, že uvnitř došlo k detonaci, že tam byly výbušniny, protože to šlo postupně bum, bum, bum, bum, a poté se věž zřítila" (NYT, Cachia, str. 5).

Zásadní význam těchto pozorování je podepřen faktem, že autoři NIST Report, cítili po zveřejnění jedné její verze potřebu přidat následující tvrzení k celkovému shrnutí/závěru:

NIST nenašel žádné přesvědčivé důkazy pro alternativní hypotézy naznačující, že byly věže WTC zničeny řízenou demolicí za použití výbušnin připravených před 11.9.2001. . . . Naproti tomu, fotografie a videa z několika úhlů jasně ukazují, že kolaps započal na zasažených podlažích a poté postupoval k nižším patrům.

Hasiči Burke a Cachia se podle všeho nyní musí sami sebe zeptat: Čemu věřit, vlastním očím, nebo oficiální vládní zprávě?

Záblesky a demoliční prstence

Někteří svědci hovoří o záblescích a o jevech připomínajících demoliční prstence. Asistent komisař Stephen Gregory říká: "Myslím, že . . . předtím než . . . se číslo 2 zřítilo, jsem viděl nízko nad zemí záblesky. . . . Viděl jsem blik blik blik . . . ve spodních patrech budovy. Víte, takové, jako když se demoluje budova?" (NYT, Gregory, str. 14-16).

Kapitán Karin Deshore uvedla: "Někde z prostředka . . . vycházely oranžové a červené záblesky. Nejprve to byl jen jeden záblesk. Pak takový záblesk propraskal budovou odshora dolů a budova explodovala. . . Při každém prásknutí vyšlehl z budovy nejprve oranžový a pak červený [záblesk] a poté proběhl kolem celé budovy po obou stranách, podle toho, co jsem viděla. Tyto praskavé zvuky a exploze zesilovaly a pohybovaly se budovou nahoru a dolů a pak okolo budovy" (NYT, Deshore, str. 15).

Hasič Richard Banaciski řekl: "Došlo k explozi. Vypadalo to jako v televizi, když se odpalují budovy. Zdálo se, že všechny ty exploze jdou kolem celé budovy jako opasek" (NYT, Banaciski, str. 3-4).

Zástupce komisaře Thomas Fitzpatrick uvedl: "Vypadalo to jako jiskření v jedné konkrétní výšce budovy . . . moje první reakce byla, že to vypadá stejně jako imploze co ukazují v televizi" (NYT, Fitzpatrick, str. 13-14).

Horizontální emise materiálu

Několik svědků mluvilo o horizontální emisi materiálu. Náčelník Frank Cruthers řekl: "Došlo k něčemu, co se zdálo jako . . . exploze. Došlo k ní úplně nahoře, a do všech čtyřech stran byl najednou vystřelen materiál. Pak následovala chvilková pauza před tím, než byl vidět počátek kolapsu" (NYT, Cruthers, str. 4).

Toto svědectví je význačné, protože oficiální teorie tvrdí, že emise byly způsobeny kolapsem podlaží. Poslechněte si, co řekl hasič James Curran: "Otočil jsem se . . . a slyšel jak všechna podlaží udělala ču-ču-ču. Otočil jsem se zpět a viděl, jak všechno létalo ven z pater drříve, než se skutečně zhroutila" (NYT, Curran, str. 10-11).

Velitel skupiny Brian Dixon uvedl, že "nejnižší patro místa požáru v jižní věži vypadalo, jako by tam někdo umístil výbušniny, protože . . . na tom patře najednou vše explodovalo" (NYT, Dixon, str. 15).[44]

Synchronizované exploze

Několik svědků sdělilo, že exploze se zdály jako synchronizované. Například, hasič Kenneth Rogers řekl, "v jižní věži došlo k výbuchu . . . Díval jsem se. Patro za patrem. Jedno patro za druhým . . . Vypadalo to, jako by to někdo sesynchronizoval" (NYT, Rogers, str. 3-4).[45]

Proč veřejnost o těchto svědectvích neví?

Jestliže všichni tito hasiči a zdravotní personál byli svědky všech těchto jevů naznačujících řízenou demolici, někdo by se mohl divit proč o nich veřejnost neví. Jednu část odpovědi poskytl poručík v záloze, hasič Paul Isaac. Poté, co potvrdil jednoznačnou přítomnost bomb v budově, dodal, že mnoho dalších hasičů ví, že v budovách byly bomby, ale bojí se to veřejně připustit, aby nepřišli o místo poté, co shora dostali zákaz o tomto faktu diskutovat (Lavello, n.d.). Další část odpovědi je, že když lidé, jako Isaac a William Rodriguez promluvili, selhala mainstreamová média při předání jejich výpovědi.

3. Důsledky

Jak jsem naznačil, oficiální teorie kolapsu věží [WTC] je extrémně nevěrohodná ze dvou důvodů. Zaprvé, pomineme-li jako údajnou výjimku 11.září, výšková budova s ocelovou konstrukcí se nikdy následkem požáru nezřítila; všechny takové kolapsy byly důsledkem pečlivě umístěných výbušnin. Zadruhé, kolapsy Twin Towers vykazovaly 11 znaků, charakteristických pro řízené demolice. Pravděpodobnost, že by se jediný z těchto aspektů objevil v nepřítomnosti výbušnin je velmi malá. Pravděpodobnost toho, že by se objevilo všech 11 z nich je fakticky nulová.[46]

Lze tedy říci, že oficiální teorie je vyvrácena tak důsledně, jak je vůbec možné takovou teorii vyvrátit, protože veškerou evidenci lze vysvětlit prostřednictvím alternativní teorie, podle níž ke zřícení věží byly použity výbušniny. Oficiální teorie je podle toho tedy teorií přemrštěnou, kdežto teorie alternativní je, z vědeckého hlediska, jedinou dostupnou rozumnou teorií.[47]

4. Další podezřelá fakta

Přestože jsme již uvážili dostatečné množství evidence na podporu teorie, že věže byly zničeny prostřednictvím výbušnin, je toho ještě více.

Odklizení oceli

Z nějakého důvodu byla ocel z budov rychle odklizena dříve, než mohla být důkladně analyzována,[48] a prakticky všechna byla prodána firmám obchodujícím se starým železem, které ji na lodích obratem poslaly do Asie.[49] Obecně je odstranění jakéhokoli důkazu z místa činu federálním zločinem. V tomto případě však odstranění zprostředkovali sami federální funkcionáři.[50]

Tento "úklid" však vyvolal protest. Na Štědrý den roku 2001, New York Times napsaly: "Rozhodnutí narychlo recyklovat ocelové sloupy, trámy a nosníky z WTC během dní bezprostředně následujících po 11. září znamená, že se odpovědi pravděpodobně nikdy nedočkáme."[51] Další týden pak magazín Fire Engineering napsal: "S odklízenou ocelí nakládáme doslova jako s odpadem a ne jako s klíčovým důkazním materiálem (Brannigan, Corbett, and Dunn, 2002). . . . Toto ničení a odklízení evidence musí okamžitě přestat" (Manning, 2002).

Starosta Bloomberg obhajující rozhodnutí ocel odvézt však prohlásil: "Pokud se chcete podívat na konstrukční metody a návrhy, přesně to dnes dělají počítače.[52] Zkoumáním kusu železa nezjistíte prakticky nic."[53] To však není pravda. Analýza oceli by odhalila, zda byly použity výbušniny.

Toto odklizení bezprecedentního množství materiálu z místa činu je indikací pokusu o utajení bezprecedentního zločinu.[54]

Důkaz o tom, že v této kamufláži pokračoval i NIST, je obsaženo v zacházení s provokativním nálezem oznámeným agenturou FEMA, kterým bylo to, že některé vzorky oceli byly rapidně zkorodované sulfidací (FEMA 2002, Appendix C). Tato zpráva je důležitá, protože sulfidace je produktem výbušnin. FEMA adekvátně tomu požadovala další vyšetřování tohoto nálezu, který New York Times nazvaly jedním z nejhlubších tajemství odhalených během vyšetřování (Killough-Miller, 2002). Úzce souvisejícím problémem, popsaným krátce po 11. září Dr. Jonathanem Barnettem, profesorem Inženýrství požární ochrany [Fire Protection Engineering] na Worchester Polytechnic Institute, je, že "požár a poškození struktury . . . nejsou s to vysvětlit některé ocelové elementy z trosek, které vypadají jako částečně vaporizované (Glanz, 2001)." NIST Report v sekci nazvané Nálezy ve shromážděné oceli [Learning from the Recovered Steel] však nezmiňuje ani vaporizaci, ani sulfidaci.[55] Že by vědci z NIST očividně sdíleli opovržení starosty Bloomberga co se empirických analýz shromážděné ocele týče?

Pokles antény severní věže

Další problém, zaznamenaný agenturou FEMA, je ten, že z videí je patrné, dle slov ze zprávy FEMA, že "přenosová anténa na vrcholu [severní věže] se začala pohybovat směrem dolů a do strany těsně před tím, než bylo možné rozpoznat pohyb na vnější zdi. To naznačuje, že kolaps začal jedním, nebo více poruchami v centru budovy" (FEMA 2002, kap. 2).[56] Tento pokles byl rovněž zmíněn v článku New York Times od Jamese Glanze a Erica Liptona, kteří uvedli: "Videa kolapsu severní věže zřejmě ukazují, že televizní anténa začala klesat zlomek vteřiny před zbytkem budovy. Tyto úkazy naznačují, že jako první se poddalo ocelové jádro budovy" (Glanz and Lipton, 2002). V údajně konečné zprávě NIST však o tomto faktu nenajdeme zmínku. Jedná se o další pohodlné opomenutí, protože nejvěrohodnější, a pravděpodobně jediné možné, vysvětlení by bylo, že centrální sloupy byly zničeny výbušninami -- vysvětlení, které by potvrzovalo výpovědi několika svědků.

Naklonění a dezintegrace jižní věže

Pokud byl pokles antény severní věže anomální (z hlediska oficiální teorie), kolaps jižní věže obsahuje mnohem podivnější anomálii. Nejvyšší patra -- nad úrovní dopadu letadla -- začala přepadat přes [impaktem] nejvíce poškozený roh. Podle zákonů zachování hybnosti [a momentu hybnosti] měl tento blok o přibližně 34 patrech dopadnout na zem daleko mimo půdorys budovy. "Avšak," ukazují Paul a Hoffman, "jakmile začal vršek přepadat, rotace se zpomalila. Pak obrátila svůj směr [navzdory tomu, že] zákon zachování momentu hybnosti říká, že pevné rotující těleso bude ve své rotaci pokračovat stejnou rychlostí dokud na něj nezačneme působit točivým momentem" (Paul and Hoffman, 2004, str. 34).

Poté, slovy Stevena Jonese, profesora na BYU [Brigham Young University v Utahu], "se tento blok ve vzduchu proměnil prakticky na prach!" Tato dezintegrace zastavila naklánění a umožnila horním patrům dopadnout přímo, nebo alespoň velmi blízko, do půdorysu budovy. Jak Jones poznamenává, toto extrémně podivné chování bylo jednou z mnoha věcí, kterou byl NIST schopen ignorovat na základě toho, že jeho analýza, slovy prof. Jonese, "nezahrnuje chování struktury po okamžiku dosažení podmínek pro počátek kolapsu" (NIST 2005, str. 80, n. 12). Tato pohodlnost znamená, že NIST nemusel odpovídat na otázku profesora Jonese: "Jak máme, bez použití výbušnin, chápat toto podivné chování?" (Jones, 2006).

Toto chování se však nejeví podivným expertům na řízené demolice. Mark Loizeaux, ředitel Controlled Demolition, Inc. uvedl:

Rozdílnou kontrolou rychlosti šíření poruchy v různých částech struktury ji můžete donutit pochodovat, rotovat a tančit. . . . Máme tu struktury, které začnou padat směrem na sever a nakonec skončí na severozápadě. (Else, 2004) [zajímalo by mně, do jaké míry v této ironické poznámce hraje narážka na Hitchcockův North by Northwest -- Na sever Severozápadní linkou -- pozn. překl. ;-)]

Znovu tedy něco, co je nevysvětlitelné v diskurzu oficiální teorie, se stává samozřejmostí v okamžiku kdy přijmeme teorii řízené demolice.

Zabezpečení WTC

Náznak možného užití výbušnin vznáší otázku, jak mohl někdo, kdo chtěl umístit do věží nálože, projít přes bezpečnostní kontroly. Tato otázka nás přivádí k pravděpodobně relevantnímu faktu o společnosti -- nyní se jmenuje Stratesec, ale tehdy se jmenovala Securacom -- která měla na starosti zabezpečení World Trade Center. Mezi roky 1993 a 2000, během kterých Securacom instaloval nový bezpečnostní systém, byl jedním z jejím ředitelů Marvin Bush, prezidentův bratr. A od roku 1999 do ledna 2002 byl jejím generálním ředitelem jejich bratranec Wirt Walker III (Burns, 2003).[57] Jeden by si myslel, že se taková fakta dostanou do večerních zpráv -- nebo alespoň do The 9/11 Commission Report.

V každém případě mohou být tato fakta, podle zpráv několika lidí, kteří ve World Trade Center pracovali, relevantní. Někteří z nich opakovaně uvedli, že ačkoli byla v týdnech před 11. zářím zavedena zvýšená bezpečnostní opatření zahrnující využití psů cvičených na hledání výbušnin, byla tato opatření odvolána pět dní před 11. zářím (Taylor and Gardiner, 2001).

Dále, člověk se jménem Scott Frobes, který pracoval pro Fiduciary Trust -- společnost, pro kterou pracoval manžel Kristen Breitweiserové -- napsal:

Přes víkend [z 8. na 9. září], byl odpojen proud . . . v jižní věži. To znamenalo, že po asi 36 hodin nebyl od 50 patra výše žádný přívod elektřiny. . . . Důvodem pro tento výpadek, uvedeným WTC, byla aktualizace kabelových rozvodů. . . . Pochopitelně bez elektrické energie nefungovaly žádné bezpečnostní kamery a bezpečnostní zámky, [během čehož] mnoho techniků chodilo dovnitř a ven z budovy.[58]

Člověk se jménem Ben Fountain, který byl finančním analytikem pro firmu Firemans Fund v jižní věži, byl citován v People Magazine, kde uvedl, že během týdnů před 11. zářím byly věže několikrát evakuovány (People Magazine, 2001).

Apriorní informovanost o kolapsu

Jeden pravděpodobně více relevantní fakt se týká starosty Rudy Giulianiho, který na ABC News v souvislosti se svým dočasným velitelským záchranným stanovištěm na Barkley Street 75 řekl:

Pracovali jsme odtud, když nám bylo řečeno, že se World Trade Center zřítí, a ono se zřítilo dříve než jsme stačili vyjít z budovy.[59]

To je ohromující prohlášení. Před 11. zářím se požáru nikdy nepovedlo způsobit kolaps ocelové výškové budovy. Hasiči, kteří se dostali do 78. patra jižní věže jistě nevěřili tomu, že se zřítí. I přesto, že 9/11 Commission uvedla, že podle jejích zjištění žádný z náčelníků [hasičů], kteří byli na místě, nevěřil, že by byl totální kolaps jakékoli z věží vůbec možný (Kean and Hamilton, 2004, str. 302). Takže proč by někdo Giulianimu říkal, že se minimálně jedna z věží zřítí?

Nejrozumnější odpovědí, zvláště ve světle nových důkazů, je, že někdo věděl o odpálení výbušnin umístěných v jižní věži. Je dokonce možné, že požár v jižní věži uhasínal mnohem rychleji než se očekávalo, protože velká část leteckého paliva shořela v ohnivém mraku vně budovy.[60] To by vysvětlilo, proč i přes to, že byla zasažena jako druhá, utrpěla menší poškození a byla sužována menším požárem, zkolabovala jako první -- po pouhých 56ti minutách. Tedy, pokud oficiální verzí měl být kolaps způsobený požárem, budova musela jít k zemi dříve než by oheň zcela uhasl.[61] [Což je také názor překladatele tohoto článku -- na video záznamech i na fotografiích je zjevné, že ve WTC2 před jejím kolapsem již prakticky nehořelo -- absolutní minimum kouře, jeho drtivá většina vycházela ze severní věže (WTC1), žádné patrné plameny -- pozn. překl.]

Na nahrávkách krom jiného ukážeme, že Giuliani není jediný, komu bylo sděleno, že se dojde ke kolapsu. Minimálně další čtyři svědectví naznačují, že krátce před kolapsem jižní věže předpověděl Office of Emergency Management (OEM) [Úřad krizového řízení] kolaps alespoň jedné z věží.[62] Ředitel OEM se přímo zodpovídal Giulianimu.[63] A tedy pokud Giuliani řekl, že jemu a ostatním bylo řečeno, že dojde ke zřícení, řekli jim to jeho vlastní lidé.

Jak vyzdvihuje reportér New York Times Jim Dwyer, 9/11 Commission měla přístup k těmto nahrávkám.[64] Měla se jimi zaobírat, ale neučinila tak.

Zanedbávání nejzávažnějších faktů týkajících se kolapsů v The 9/11 Commission Report pokračuje v NIST Report, ve které se dokonce uvádí:

Vyšetřování bylo zaměřeno na sled událostí od impaktu letadel k iniciaci kolapsů obou věží. Tento sled budeme ve zprávě pro stručnost označovat jako "pravděpodobným průběhem kolapsu [probable collapse sequence]," ačkoli ve skutečnosti nezahrnuje popis chování struktury po okamžiku dosažení podmínek kolapsu. . . . [Náš model se zabývá pouze] strukturální degradací obou z věží v čase mezi impaktem letadel a okamžikem, kdy byly budovy . . . náchylné ke kolapsu (80n, 140).

Steven Jones to komentuje:

A co následný kompletní, rychlý a symetrický kolaps budov? . . . Co prvotní pokles antény Severní věže? Co roztavená ocel nalezená v základech budovy . . . ? Toho si prostě nevšímejte: NIST se totiž nezabýval žádnými aspekty poté, co se budovy "nachýlily ke kolapsu." Nuže, někteří z nás se chtějí zabývat všemi aspekty, a to bez počítačových simulací, které jsou nastavené tak, aby dosáhly požadovaných výstupů. (Jones, 2006)

Shrnutí

Když přidáme těchto pět dodatečných podezřelých faktů k jedenácti vlastnostem, které mají kolapsy Twin Towers společné s řízenými demolicemi, máme celkem šestnáct faktů týkajících se kolapsů budov, které ač jsou nevysvětlitelné prismatem oficiální teorie, jsou vysvětlitelné teorií pokládající zničení věží za vnitřní záležitost [inside job].

5. Kolaps budovy 7

Jak jsme viděli, 9/11 Commission jednoduše ignorovala výše probraná fakta. Dalším takovým problémem opomenutým komisí byl kolaps budovy č. 7. A to přesto, že jí náležející oficiální vysvětlení je mnohem problematičtější, než oficiální verze průběhu událostí pro obě věže, jak naznačuje i nadpis článku New York Times, "Engineers Are Buffled over the Collapse of 7 WTC [Inženýři jsou zmateni kolapsem 7. budovy WTC]" (Glanz, 2001).[65]

Mnohem obtížnější vysvětlení

Vysvětlit zřícení budovy 7 je mnohem těžší než vysvětlit kolapsy věží, částečně proto, že nebyla zasažena žádným letadlem, takže se na ní nevztahuje žádná z teorií pojednávajících o přispění impaktu letadla k následnému zřícení.

Dále pak fotografická evidence naznačuje, že požáry v této budově byly malé, poměrně chladné a omezené jen na několik málo podlaží. Fotografie severní strany budovy ukazují hoření pouze v 7. a 12. patře této 47 pater vysoké budovy. Pokud tedy na jižní straně orientované směrem k věžím, hořelo na mnoha dalších podlažích, jak tvrdí obhájci oficiálního stanoviska, nebyl oheň natolik rozsáhlý, aby byl pozorovatelný na druhé straně budovy.[66]

Nebylo by pochopitelně překvapivé, kdyby požáry na druhé straně budovy byly dokonce menší než ty ve věžích, protože zde nebylo žádné letecké palivo, které by mohlo založit rozsáhlý požár. Pro upřesnění, někteří obhájci oficiální verze tvrdili, že se nějak došlo ke vznícení nafty uskladněné v budově a ta pak vytvořila běsnící inferno. Ale pokud byla budova 7 zachvácena plameny, jak je možné, že žádný z fotografů ani televizních štábů na místě tuto událost nezachytil?

Extrémní obtíž vysvětlit kolaps budovy 7 -- předpokládáme-li, že není dovoleno zmínit řízenou demolici -- byl potvrzen oficiálními strukturami. Zpráva připravená pod záštitou FEMA přišla se scénářem zahrnujícím naftu [diesel fuel], ale připustila, že realizace takového scénář je "málo pravděpodobná".[67] I toto tvrzení je však příliš velkorysé, protože pravděpodobnost pravdivosti některé z oficiálních verzí událostí o budově 7 je stejná jako v případě věží, tedy prakticky nulová, protože by byla v rozporu s fyzikálními zákony. V každém případě se 9/11 Commission, pravděpodobně kvůli vyjádření FEMA, řešení problému vyhnula tím, že jednoduše ani nezmínila fakt, že se budova zřítila.

Jedná se o jednu z nejzávažnějších vynechávek ve zprávě 9/11 Commission. Podle oficiální teorie totiž budova 7 demonstrovala, v protikladu k univerzálnímu povědomí před 11. zářím, že velká budova s ocelovou konstrukcí může zkolabovat čistě následkem požáru, dokonce i bez zásahu letadla. Tento úkaz by totiž znamenal, že bude nutné přepracovat výši pojistného pro všechny ocelové budovy na celém světě. A přesto 9/11 Commission připravující 571-stránkovou zprávu, nevěnovala této historické události ani jedinou větu.

Mnohem podobnější řízeným implozím

Důvodem, proč je kolaps budovy 7 zvláště problematický je, že je mnohem podobnější běžným typům konvenčních demolic -- konkrétně tedy implozi, která začne dole (zatímco kolapsy každé z věží začaly vysoko, poblíž oblasti zasažené letadlem). Jak napsal Eric Hufschmid:

Budova 7 zkolabovalo zdola . . . vnitřek se propadl jako první. . . . Výsledkem byla malinká hromádka trosek, přičemž vnější strana budovy se zřítila navrch [hromady].[68]

Implosion World.com, stránka věnovaná demoličnímu průmyslu, sděluje, že imploze "je ze všech druhů explozivních událostí zdaleka nejkomplikovanějším projektem a že na světě existuje jen pár odstřelových společností s dostatkem zkušeností . . . k provedení takových skutečných implozí na budovách."[69] Může někdo skutečně uvěřit tomu, že požár může vyvolat takový typ kolapsu, který umí spolehlivě provést jen pár demoličních společností na světě? Budova měla 24 hlavních sloupů a 57 obvodových sloupů. Tvrzení, že požár způsobil takový přímý kolaps, by znamenalo uvěřit tomu, že oheň přiměl všech 81 sloupů selhat v přesně témže okamžiku. Přijetí oficiální teorie znamená, jinými slovy, přijmout zázrak. Fyzik Steven Jones souhlasí:

Šance téměř symetrického kolapsu WTC následkem náhodně rozmístěných ohňů ("oficiální" teorie) -- vyžadující téměř současné selhání mnoha hlavních nosných sloupů -- je infinitesimální [mizivě malá]. Z toho vyvozuji, že důkazy pro použití předpřipravených výbušnin ve WTC 7 (a také ve věžích 1 a 2) jsou skutečně přesvědčivé.[70]

Mnohem širší povědomí o budoucím kolapsu

Další důvod, proč zřícení budovy 7 představuje speciální problém, je obsaženo v předběžném povědomí o jejím kolapsu. Víme pouze o několika lidech kteří věděli o tom, že se Twin Towers zřítí, a tato informace je v souladu s naším předpokladem, že dané povědomí bylo získáno pouze několik málo minut před kolapsem jižní věže. Lidé si proto mohou představit, že někdo viděl něco, co naznačovalo, že se budova zřítí. Avšak povědomí o kolapsu budovy 7 bylo mnohem rozšířenější a delšího trvání. To se ví již dlouho, alespoň to tedy ví lidmé, kteří čtou hasičské časopisy.[71] Nahrávky však nyní skýtají potvrzení komplexnějšího obrazu.

Rozšířené upozornění

Nejméně 25 z hasičů a zdravotních pracovníků uvedlo, že někdy v průběhu dne se dozvěděli, že se budova 7 zřítí. Hasiči, kteří bojovali s ohněm v budově řekli, že jim bylo nařízeno opustit budovu, po čemž byla ustanovena zóna kolapsu. Zdravotník Decosta Wright to shrnul: "změřili, jak daleko budova dopadne, takže jsme přesně věděli, kde můžeme stát, což bylo 5 bloků daleko" (NYT, Wright, str. 11-12).

Včasné varování

Od okamžiku, kdy začalo kolovat očekávání kolapsu, se výpovědi rozcházejí. Ale většina evidence naznačuje, že kolaps byl oznámen 4 nebo 5 hodin předem.[72]

Údajný důvod očekávání

Jak se však mohlo takové očekávání objevit? Požáry v budově 7 byly, podle veškeré fotografické evidence, nečetné a malé. Proč se tedy vedoucí pracovníci na oddělení [hasičů?] rozhodli stáhnout hasiče z budovy 7 a nechat je prostě stát a čekat na kolaps?

Náčelníci dodali dvojí vysvětlení: poškození a oheň. Náčelník Fran Fellini řekl: "Když se [severní věž] zřítila, strhla ocelové elementy mezi třetím a šestý patrem napříč celou fasádou na Vesey Street. Obávali jsme se, že ohně na několika podlaží a chybějící ocel by mohly vyústit v kolaps budovy" (NYT, Fellini, str. 3).

Obě z vysvětlení obsahují minimálně dva problémy. Prvním je problém velmi se lišících odhadů míry strukturálního poškození. Podle Felliniho výpovědi byla na budově díra mezi třetím a šestým patrem. Ve výpovědi kapitána Chrise Boylea je však tato díra 20 poschodí vysoká (2002). Jak se zdá, tak Shyam Sunder, vedoucí vyšetřovatel pro NIST, se usadil někde uprostřed, jak uvedl pro Popular Mechanics, "Kolem třetiny fasády směrem ke středu a dolů -- přibližně 10 pater -- byla budova asi do 25% své hloubky rozervána" (Popular Mechanics, březen 2005).

Problématika situace na jižní straně budovy však není omezena jen na aspekt velikosti díry. Podle zástupce náčelníka Petera Haydena, problémem vůbec nebyla díra, ale "vyboulení", které bylo "mezi 10 a 13 patrem" (Hayden, 2002).

Druhým problémem těchto hlášení o poškození je, že kdyby tam skutečně byla díra 10 nebo 20 pater vysoká, nebo jen díra (případně vyboulení) 4 patra vysoká, proč nebyl tento fakt zachycen na filmu alespoň jednoho z fotografů nebo kameramanů, kteří se tam toho dne vyskytovali?

Co se týká požáru, zprávy se opět velmi různí. Náčelník Daniel Nigro hovořil o "velmi silných požárech na mnoha podlažích" (NYT, Nigro, str. 10). Podle Harryho Meyerse, zástupce náčelníka, "Když šla budova k zemi, byla zcela pohlcena v plamenech, všech 47 pater" (citováno v Smith, 2002, str. 160). Toto jasné přehánění bylo i ve výpovědi hasiče, který řekl: "[Budova 7] byla v jednom plameni . . . Bylo možné vidět jak se plameny šíří z jedné strany budovy na druhou" (NYT, Cassidy, str. 22).

Několik svědectví ovšem oficiální linii nepotvrzuje. Například, zdravotní technik Decosta Wright řekl: "Myslím že ve čtvrtém patře hořelo. . . . Ptali jsme se, co vy, chlapi, půjdete ten oheň uhasit?" (NYT, Wright, str. 11). Náčelník Thomas McCarthy uvedl: "Čekali na to, až se 7 World Trade zřítí. . . . Měli . . . oheň na třech oddělených patrech . . ., který sotva hořel. Víte, bylo to docela ohromující, je odpoledne na dolním Manhattanu, hoří velká výšková budova, a oni řeknou: víme o tom" (NYT, McCarthy, str. 10-11).

Druhým problémem s oficiálním vysvětlením je zde to, že pokud tam skutečně byl na mnoha patrech těžký požár, proč není tento fakt zachycen na žádném filmu? Fotografie severní části, které máme k dispozici podporují stanovisko náčelníka McCarthyho, že hořelo ve třech patrech. I kdyby skutečně hořelo v dalších poschodích na jižní straně budovy, neexistuje žádná fotografická podpora tvrzení, že by se plameny [v těchto dalších patrech] rozšířily z jedné strany budovy na druhou (NYT, Cassidy, str. 22).

Co více, i kdyby oficiální verze událostí o kolapsu budovy 7 nebyla v kontradikci s fyzikálními zákony a některými mluvenými svědectvími, nebyla by schopna vysvětlit zřícení budovy, protože žádný, libovolně silný, požár a strukturální poškození ještě nikdy nepřivodily totální kolaps velké budovy s ocelovou konstrukcí.[73] A zvláště by pak nevysvětlila specifický způsob kolapsu -- že budova implodovala a dopadla přímo dolů aniž by přepadla na jakoukoli stranu, jak pravděpodobně očekávali ti, kteří nařídili ustanovení velké dopadové zóny. Skupinový náčelník John Norman, například, řekl: "Očekávali jsme, že spadne směrem na jih" (Norman 2002). Teorie poškození-plus-požár rovněž nevysvětluje zřícení budovy prakticky rychlostí volného pádu, ani vznik enormního množství prachových efektů kolapsů, které jsou běžně ignorovány obhájci oficiálního vysvětlení.

Obtíž, kterou představuje pro oficiální teorii o WTC kolaps budovy 7, je znázorněna v nedávné knize 102 Minutes: The Untold Story of the Fight to Survive Inside the Twin Towers [120 minut: Nevyřčený příběh boje o přežití uvnitř Twin Towers], jejímž jedním z autorů je reportér New York Times Jim Dwyer, který pro Times napsal články o uvolnění nahrávek z 11. září. Co se týká Twin Towers, Dwyer a jeho spoluautor, Kevin Flynn, podporují teorii předloženou NISTem, podle které se věže zřítily, protože letadla strhla protipožární ochranu z ocelových sloupů, čímž se staly zranitelnými v intenzivním žáru následných plamenů.[74] Když však došli k budově 7, Dwyer a Flynn se při konfrontaci s tím, že nebyla zasažena žádným letadlem, neptají, proč se zřítila. Jednoduše napsali: "Hasiči se rozhodli nechat oheň uvnitř vyhořet" (Dwyer and Flynn, 2005, str. 258). K tomu pochopitelně nedošlo. Místo toho, krátce po 17:20 toho dne, budova 7 náhle zkolabovala, prakticky stejným způsobem jako Twin Towers.

Neměl tento fakt vést Dryera a Flynna ke zpochybnění teorie NISTu o tom že Twin Towers zkolabovaly protože byla stržena protipožární ochrana? Zvláště si pak myslím, že Dwyer, který informoval o uvolnění nahrávek z 11. září, měl ve světle bohaté evidence o explozích, které tyto nahrávky ve svědectvích obsahovaly, přehodnotit teorii NISTu.[75]

Jiné vysvětlení

V každém případě existuje jen jedna teorie, která vysvětluje jak způsob tak očekávání zřícení budovy 7: Byly nastraženy výbušniny a někdo kdo to věděl informoval náčelníky hasičů.

K velkému překvapení, byla jedna verze této teorie veřejně pronesena zasvěcenou osobou [insiderem], Larrym Silversteinem, který byl vlastníkem budovy 7 [A těsně před 11. zářím se stal i jediným nájemcem všech zbylých budov WTC s pojištěním specificky uvádějícím akty terorismu, na kterém pak soudně vymohl 5 miliard dolarů na ušlém zisku z dalších neuskutečněných 99 let pronájmu (asi očekával, že se dožije 170 let...) -- pozn. překl.]. V dokumentu PBS odvysílaným v září 2002, Silverstein při debatě o budově 7 řekl:

Pamatuji si, že jsem přijal telefonní hovor od, ehm, velitele hasičů, který řekl, že si nejsou jistí, zda budou schopní oheň zvládnout, a já jsem řekl, "Již nyní jsou ztráty na životech obrovské, možná nejlepší bude ji [budovu] strhnout.[76] A oni se tak rozhodli a my sledovali, jak se budova zřítila" (PBS, 2002).[77]

Je jistě velmi matoucí, že Silverstein, který by získal [a skutečně získal] miliardy dolarů z pojistného pro budovu 7 a zbytek komplexu World Trade Center, za předpokladu, že by byly zničeny teroristickým činem, učinil takové prohlášení veřejně, zvláště před televizní kamerou. Jeho prohlášení, že byla budova 7 stržena pomocí výbušnin, ať již byl motiv jakýkoli, každopádně vysvětluje, proč se zřítila.

Stále tu však máme otázku, proč hasičské oddělení očekávalo, že se budova zřítí. Bylo by pochopitelně zajímavé, kdyby tato informace přišla od stejné instituce, Office of Emergency Management [Úřadu krizového řízení], který dříve oddělení [hasičů] informoval o blížícím se kolapsu věží. A že k tomu skutečně došlo víme od dostatečné autority. Kapitán Michael Currid, prezident Uniformed Fire Officers Association, řekl, že nějakou dobu po kolapsu Twin Towers, "Někdo z městského Úřadu krizového řízení" mu sdělil, že budova 7 je "prakticky ztraceným případem a že bychom se ji neměli snažit zachránit," po čemž hasiči v budově dostali rozkaz ji opustit (Murphy, 2002, str. 175-76).[78]

Tato odpověď však, předpokládáme-li její správnost, vyvolává další otázky, počínaje: Kdo z Úřadu krizového řízení předem věděl, že se věže a budova 7 zřítí? Jak to mohl vědět? A tak dále. Tyto otázky může odpovědět až vyšetřování, které dosud nezačalo.

6. Závěry

V každém případě je možné nade vší pochybnost prokázat jednu důležitou věc: zničení World Trade Center byla vnitřní práce, připravená domácími teroristy. Zahraniční teroristé by nemohli získat přístup do budov k umístění výbušnin. Pravděpodobně by nebyli tak zdvořilí, aby se ujistili, že se budovy zřítí rovnou dolů, místo aby dopadly na okolní stavby. A nemohli by zorganizovat kamufláž, od rychlého odklizení oceli přes FEMA Report k The 9/11 Commission Report k NIST Report. Všechny tyto záležitosti mohly být provedeny pouze silami uvnitř naší vlády.

Důkazy pro tyto závěry byly vesměs ignorovány mainstreamovými médii, pravděpodobně pod rouškou poslušnosti rady prezidenta Bushe k netoleranci přemrštěných konspiračních teorií. Jak je však zjevné, konspirační teorie Bushovy administrativy je onou přemrštěnou teorií, protože hrubě porušuje četná fakta, včetně základních fyzikálních zákonů.

Je zde ovšem další důvod, proč se mainstreamový tisk těmto kontradikcím nevěnoval. Jak ukazuje nedávný dopis pro Los Angeles Times:

Množství kontradikcí v oficiální verzi . . . 11. září je tak obrovské, že . . . jí jednoduše nelze věřit. Přesto . . . nemůže být oficiální verze opuštěna, protože dopady jejího zavržení jsou až příliš znepokojující: že jsme předmětem vládní konspirace dosahujících rozměrů a zákeřnosti 'Akt X'.[79]

Dopady vskutku jsou znepokojující. Mnoho lidí, kteří znají nebo alespoň tuší, pravdu o 11. září, pravděpodobně ví, že její odhalení by bylo natolik šokující pro americké psýché, americký způsob vlády a globální stabilitu, že je lepší předstírat víru v oficiální verzi. Přesto bych rád poukázal na to, že jakkoli mohl být tento argument dříve prospěšný, dnes je překonán mnohem aktuálnějšími událostmi a zjištěními. Mnohem více devastující vzhledem k americkému psýché, americkému způsoby vlády a ke světu jako celku bude pokračování vlády těch, kteří 11. září zinscenovali, jelikož hodnota obsažená v této hrůzné události se odráží ve lžích Bushovy administrativy, určených k ospravedlnění války v Iráku, v jejich pohrdání ekologií a Ústavou, jejich zločinné nedbalosti před a po [hurikánu] Katrina, a v nyní zcela zjevném plánu vesmírného zbrojení, a také ve schvalování možnosti užití jaderných zbraní v předběžném úderu.

Ve světle stávající situace a faktů uvedených v této eseji -- podobně jako desítek dalších problémů s oficiálním vysvětlením 11. září, které popisuji ve svých knihách -- apeluji na New York Times aby konečně provedly první krok a odhalily americkému lidu a světu pravdu o 11. září. Takový první krok pochopitelně zahrnuje obrovská rizika. Pokud je zde však nějaká zpravodajská organizace s vlivem, prestiží a důvěryhodností pro proražení takové zprávy, jsou to právě Times. Sehrály hlavní úlohu při uvolnění nahrávek z 11. září. Avšak nyní na odhalení pravdy o 11. září spočívá nejen blaho naší země ale možná dokonce přežití naší civilizace. Žádám proto Times aby se k této příležitosti postavily čelem.

Poznámky

[1] Obě přednášky jsou dostupné také na DVD sestaveném Kenem Jenkinsem (kenjenkins@aol.com). Viz též Griffin, 2005c.

[2] Bushovo ucelenější vyjádření bylo toto: "O teroru musíme mluvit pravdivě. Netolerujme přemrštěné konspirační teorie týkající se útoků z 11. září -- podlé lži, které se pokoušejí odvést odpovědnost od teroristů samotných, pryč od viníků." Výborná rada.

[3] Tato zpráva byla vypracována Americkým společenstvím stavebních inženýrů [American Society of Civil Engineers] (ASCE) na popud Federal Emergency Management Agency (FEMA). Veřejnosti byla tato teorie představena krátce po 11. září prohlášením na CNN: "Když došlo ke kolapsu, byl způsoben požárem . . . Požár oslaboval tu část struktury, která zbyla po impaktu . . . až do bodu, kdy již nebyla schopna ustát zátěž" (CNN, 24. září 2001).

[4] NIST popisuje kolapsy věží jako instance "postupného kolapsu", který nastává když "budova nebo její část zkolabuje následkem nepřiměřeného šíření počáteční lokální poruchy" (NIST Report, str. 200). NIST tedy mylně vyvozuje, že totální kolapsy tří budov WTC byly specifickými instancemi obecnější kategorie obsahující další odlišné instance. NIST dokonce tvrdí, že kolapsy byly "nevyhnutelné."

[5] Leslie Robertson, zaměstnanec firmy (Worthington, Skilling, Helle and Jackson) odpovědné za strukturální návrh Twin Towers řekl, že Twin Towers byly navrženy tak, aby vydržely dopad Boeingu 707, tehdy (1966) největšího dopravního letadla. Viz "Fall of the World Trade Center," BBC 2, 7. března 2002 (http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2001/worldtradecentertrans.shtml). Pro porovnání Boeingu 707 a 767 viz "Boeing 707-767 Comparison," What Really Happened (http://www.whatreallyhappened.com/boeing_707_767.html). Relevantní je také fakt, že v roce 1945 narazil do Empire State Building bombardér B-25 a vytvořil otvor o výšce 7 metrů. Neobjevil se však ani nejmenší náznak toho, že by tato událost mohla vést ke zřícení budovy (viz Glover, 2002).

[6] NIST Report (2005, str. xliii a 171) tvrdí: "věže ustály impakty a zůstaly by stát i nadále, nebýt odstraněné ochrany (protipožární) a následných mnoha-podlažních požárů."

[7] Podpořena těmito autoritami show pokračovala tvrzením, že "požáry ve věžích, sycené leteckým palivem, zahřály ocelová jádra v obou budovách na konečných 800°C -- dostatečně na počátek deformací a kolapsu."

[8] V Griffin, 2004, str. 12-13, cituji uznání tohoto faktu profesorem Thomasem Eagarem

[9] Vzhledem k faktu, že je tvrzení o tom že požáry ve věžích mohly roztavit ocel tak absurdní, z vědeckého hlediska, jak jen absurdním být může, je ohromující sledovat některé odborné časopisy toto tvrzení nadšeně přebírají. Například den po 11. září New Scientist publikoval článek, který tvrdil: "Obě z věží vydržely [po zásahu] stát téměř hodinu. Nakonec však běsnící požáry roztavily ocelové podpěry" (Samuel and Carrington, 2001). Nadpis článku, "Design Choice for Towers Saved Lives [Zvolený design věží zachránil mnoho životů]", odráží ekvivalentně absurdní tezi -- přiřčenou Johnu Hooperovi, hlavnímu inženýru společnosti poskytující stavební poradenství při navrhování World Trade Center -- že většina budov by se zřítila okamžitě.

[10] Tvrzení této samozřejmosti se však nemuselo vyplatit zaměstnancům společností s těsnými vazbami na vládní složky. 11. listopadu 2004, Kevin Ryan, manažer v Environmental Health Laboratories, což je divize Underwriters Laboratories, napsal e-mailem dopis Dr. Franku Gaulemu, zástupci vedoucího Metallurgy Division [oddělení kovů] v Material Science and Engineering Laboratory [laboratoři materiálové vědy a inženýrství] na National Institute of Standards and Technology [Národním institutu standardů a technologií]. V tomto dopise, Ryan tvrdí: "Víme, že ocelové komponenty byly certifikovány na ASTM E119. Časově teplotní křivky tohoto standardu vyžadují vystavení vzorků teplotám kolem 1100°C po dobu několika hodin. A jak se všichni shodneme, použitá ocel splňovala tato kritéria. Navíc myslím, že se všichni shodneme na tom, že i nechráněná ocel se neroztaví před dosažením teploty téměř 1600°C. Proč Dr. Brown vyvozuje, že by 1100°C roztavilo vysoko-jakostní ocel použitou v těchto budovách, nedává žádný smysl." Poté, co Ryan dovolil tento dopis uveřejnit, dostal výpověď. Jeho dopis je dostupný na http://www.septembereleventh.org/newsarchive/2004-11-11-ryan.php.

[11] Při jednom dobře známém pokusu obhájit oficiální vysvětlení byla použita absurdita tvrzení o tavení oceli proti odpůrcům oficiálního vysvětlení. V březnovém vydání magazín Popular Mechanics publikoval článek nazvaný "9/11: Debunking the Myths [Uvedení mýtů na pravou míru]" (http://www.popularmechanics.com/science/defense/1227842.html?page=1&c=y) Tento článek si dal za úkol osvětlit to, co uvádí jako "16 nejrozšířenějších tvrzení konspiračních teoretiků." Jedno z těchto "jedovatých tvrzení," je podle Popular Mechanics skutečností, že tito konspirační teoretici nejprve vytvořili argument slaměného strašáka -- tvrzení, že oficiální teorie tvrdí, že se budovy zřítili proto, že se jejich ocel roztavila -- které posléze konspirační teoretici dokáží vyvrátit. Popular Mechanics tento slaměný argument "vyvrací" poučením o tom, že "letecké palivo hoří při 420-820°C, což je málo na tavení oceli (1500°C). Experti se shodují, že pro zřícení věží nemuselo dojít k roztavení jejich ocelové kostry, stačilo pouze, aby došlo ke ztrátě určitého množství její strukturální odolnosti." Jak jsme však viděli, idea, že se věže zřítily, protože se jejich ocel roztavila, byla veřejnosti vštípena některými předchozími obhájci oficiální teorie. Kritiku této teorie pak tedy není možné podložit útokem na slaměného strašáka. Myšlenka, že je oficiální vysvětlení postaveno na tomto absurdním tvrzení v žádném případě není jedním z "nejrozšířenějších tvrzení" těch, kteří oficiální teorii odmítají.

[12] Dokonce i Shyam Sunder, hlavní vyšetřovatel pro studii NISTu, řekl: "Letecké palivo pravděpodobně vyhořelo po méně než 10 minutách" (Field, 2004). NIST Report sama uvádí (str. 179): "Počáteční hoření paliva trvalo maximálně několik minut."

[13] NIST Report (2005, str. 68), ve snaze ukázat, že ocel, pokud není chráněná izolací, je velmi zranitelná, uvádí: "Obnažené strukturální ocelové komponenty se po vystavení požáru i střední velikosti mohou zahřát velmi rychle. Proto je potřebná nějaké forma tepelné ochrany nebo izolace." Jak však poukazuje Hoffman (2005): "Taková prohlášení nemají smysl, protože ignorují efekt tepelné vodivosti oceli, která odvádí teplo, a také značnou tepelnou kapacitu 90 000 tun oceli v každé z věží." Rovněž se podivuji, že autoři NIST Report vůbec nevzali v úvahu důsledky své teorie na železné či ocelové mříže jejich vlastních krbů. To na ně aplikují protipožární nástřiky po každém několikahodinovém provozu?

[14] Citováno v "WTC 2: There Was No Inferno [WTC2: žádné inferno]," What Really Happened (http://www.whatreallyhappened.com/wtc2_fire.html)

[15] Citováno v "Tape Sheds Light on WTC Rescuers [Nahrávky vrhají světlo na záchranáře z WTC]," CNN, 4. srpna 2002 (http://archives.cnn.com/2002/US/08/04/wtc.firefighters/). Hlasy hasičů údajně "nevykazovaly známky paniky, žádný náznak, že by se jim události vymykaly z rukou" (Dwyer and Fessenden, 2002).

[16] Jak Eric Hufschmid (2002, str. 33) uvádí: "Oheň ocel nijak neovlivní pokud mu není vystavena po . . . dlouhou dobu."

[17] CNN, 24. září 2001

[18] Kevin Ryan, ve svém dopise Franku Gayleovi (viz poznámka 10. výše) kritizuje předběžnou zprávu NIST: "Takový scénář prostě nesedí. Pokud by ocel v těch budovách změkla, nebo se roztavila, jsem si jistý, že se všichni shodneme na tom, že k tomu určitě nedošlo kvůli hoření leteckého paliva, a už vůbec ne krátce trvajícími požáry v těch věžích. . . . Učiň co bude v tvých silách k rychlé eliminaci matení ohledně schopnosti požáru leteckého paliva změkčit či roztavit ocel."

[19] Viz například "Painful Deceptions" od Erica Hufschmida (dostupné na www.EricHufschmid.Net); stránka Jima Hoffmana (http://911research.wtc7.net/index.html); a Jeffa Kinga (http://home.comcast.net/~jeffrey.king2/wsb/html/view.cgi-home.html-.html), zvláště pak "The World Trade Center Collapse: How Strong is the Evidence for a Controlled Demolition? [Kolaps World Trade Center: jak silná je evidence o řízené demolici?]"

[20] Překvapivě, po vysvětlení, jak přesně musí dojít k umístění výbušnin, aby se budova zřítila přímo k zemi, Loizeaux řekl, že poté, co viděl požáry v Twin Towers, věděl, že se budovy "zřítí postupně dolů [going to pancake down], téměř vertikálně. Byl to jediný způsob, jakým mohly spadnout. Bylo to nevyhnutelné." Vzhledem k faktu, že oheň nikdy předtím nezpůsobil kolaps budovy s ocelovou konstrukcí, a již vůbec ne způsobem perfektně připomínající řízenou demolici, je Loixeauxovo prohlášení udivující. Jeho společnost, shodou okolností, byla po 11. září najata na odklizení oceli z oblasti.

[21] Teorie o požáru se stane více nepravděpodobnou, když spojíme první dvě charakteristiky. K tomu, aby požár vedl ke kolapsu, který začne zcela náhle a bude úplně symetrický, aby tedy postupoval přímo k zemi, musel by oheň způsobit simultánní selhání všech klíčových strukturních elementů budovy navzdory tomu, že požáry nebyly v budovách rozloženy rovnoměrně. Jak napsal Jim Hoffman: "Všech 287 sloupů by muselo být oslabeno do bodu zhroucení v témže okamžiku" ("The Twin Towers Demolition," 9-11 Research.wtc7.net, n.d., http://911research.wtc7.net/talks/towers/slides.html)

[22] Toto tvrzení je pravděpodobně lehce přehnané. Jak mnoho studentů videa poukazuje, ke zřícení došlo někde mezi 11 a 16 vteřinami. Ale to je pořád blízko rychlosti volného pádu ve vzduchu. [Všimněte si na záznamech kolapsu jižní věže, že rychlost s jakou kolabuje tělo budovy je vyšší, než rychlost volného pádu těžkých elementů (sloupových částí obvodové zdi). Jinými slovy, je vidět, jak demoliční vlna projíždí budovou rychlostí větší, než jakou stačí volným pádem padat nejtěžší ocelové kusy vně budovy. -- pozn. překl.]

[23] Jak to uvádí fyzik Steven Jones, "věže se zřítily velmi rychle, s horní částí padající téměř stejnou rychlostí jako vymrštěné trosky, které poskytují porovnání pro volný pád . . . Kde je prodleva, se kterou musíme počítat vzhledem k zákonu zachování hybnosti -- jednomu ze základních zákonů fyziky? To znamená, že jak horní patra dopadají na nižší -- a na neporušené podpůrné ocelové pilíře -- musí být pád výrazně pozdržen touto nenarušenou hmotou. . . . To se však nestalo. . . . Jak mohla horní patra dopadnout tak rychle a zároveň zachovat zákon zachování hybnosti kolabujících budov? Tato kontradikce je ve zprávách FEMA, NIST a 9/11 Commission ignorována, není v nich provedena analýza doby pádu zachování hybnosti" (Jones, 2006; v té době dostupné na http://www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html).

[24] Každý profilovaný sloup, mající rozměry nejméně 90x40cm, měl u základů stěny 10cm tlusté a směrem k vyšším patrům, která nesla menší zátěž, se postupně zužující. Obrázky lze vidět na straně 23 v Hufschmid, 2002. Důvod pro označení "nejméně" je ten, že Jim Hoffman nedávno dospěl k závěru, že některé z nich byly ještě větší. S odkazy na článek "The Core Structures: The Structural System of the Twin Towers," 9-11 Research.wtc7.net, n.d. (http://911research.wtc7.net/wtc/arch/core.html) napsal (e-mail dopis z 26. 10. 2005): "Dříve jsem uváděl, že sloupy jádra měly vnější rozměry 90x40cm, ale nyní si myslím, že alespoň 1/3 z nich byla rozměrů 136x55cm, a to na základě článků v Engineering News Record a fotografií, které jsem pořídil zvětšením konstrukčních fotografií vystavených v Skyscraper Museum [muzeu mrakodrapů] na Manhattanu. . . . Dále, podle nákresů v >Engineering News Record, byla tloušťka oceli u základů 12,5cm a nikoli 10cm.."

[25] A, jak Hoffman (2005) uvádí, tvrzení NISTu o těchto ohromně horkých požárech v jádru jsou zvláště absurdní vzhledem k faktu, že v jádru "bylo velmi málo paliva; bylo daleko od zdroje čerstvého vzduchu; mělo obrovské ocelové sloupy pro odvádění tepla; [a] nevykazovalo žádné známky požáru na žádné z fotografií ani videu." Jinými slovy, veškerá evidence nasvědčuje tomu, že žádný ze sloupů jádra (vlivem ohně) nedosáhl nejvyšších teplot dosažených některými obvodovými sloupy.

[26] NIST zakládá svou teorii na myšlence, že kolaps počal selháním nosníků. Ty jsou mnohem menší a mnohem méně provázané a mnohem snazší na ohřev, takže není překvapivé, že se NIST Report zaměřuje na ně. Avšak k tomu, aby jejich teorie fungovala, NIST tvrdí, že nosníky dosáhly vyšších teplot, než jaké vykazuje jejich vlastní evidence. To jest, ačkoli NIST nenašel žádný důkaz, že nějaká část oceli se zahřála na teplotu vyšší než 600°C, tvrdí, že některé nosníky se ohřály na teplotu 700°C (2005, str. 96, 176-77). Údajný vědecký argument nemůže obsahovat svévolně přidaných 100°C jen proto, že je to potřeba. V každém případě, kromě faktu, že toto číslo není nikde podpořeno žádnou evidencí, teorie NIST je nakonec založena na tvrzení, že sloupy selhaly "následkem selhání spojů a jejich vlastního zborcení," protože byly "výrazně oslabeny . . . tepelnými efekty" (2005, str. 88, 180). Ale není zde žádné vysvětlení toho, jak mohlo být u těchto masivních sloupů docíleno "zborcení,"

[27] Citace týkající se RDX je v "Hoan Bridge Blast Set Back to Friday," od Toma Helda, www.jsonline.com (Milwaukee Journal Sentinel), aktualizováno 19. 12. 2000 (http://www.jsonline.com/news/metro/dec00/hoan20121900a.asp). Citace DREXS je v Hufschmidově videu, "Painful Deceptions" (www.EricHufschmid.Net).

[28] V tomto prohlášení Hoffman uvedl, že většina kusů nebyla delší než 10 metrů. Později to revidoval prohlášením, že soudě podle leteckých snímků pořízených 12 dní po útocích, většina kusů byla o délce mezi 8 a 16 metry s jen několika málo kusy přesahujícími 17 metrů. Také poznamenal, že "délky jednotlivých kusů nebyly většinou blízké délkám ocelových součástí použitých při konstrukci," což znamená, že nelze rozumně dovodit, že se jednotlivé kusy oddělily v bodech jejich spojů. (elektronický dopis, 27. září 2005).

[29] Dostupná evidence, jak říká Hoffman (2003), napovídá, že prachové částečky byly velmi malé -- v řádech kolem 10 mikronů.

[30] Hoffman ("The Twin Towers Demolition") uvádí, že oblaka expandovala do rozměru pětkrát větším, než byl průměr věží v prvních deseti vteřinách. Demolici Kingdome lze vidět na stránkách Controlled Demolition, Inc. (http://www.controlled-demolition.com/default.asp?reqLocId=7&reqItemId=20030317140323). Demolici Reading Grain Facility je možné shlédnout na ImplosionWorld.com (http://implosionworld.com/reading.html).

[31] Jim Hoffman, "The Twin Towers Demolition."

[32] Co se týká vizuální evidence této a předchozích charakteristik (vyjma krájené oceli), viz Hufschmid, Painful Questions; Hufschmidovo video "Painful Deceptions" (dostupné na www.EricHufschmid.Net); a webová stránka Jima Hoffmana (http://911research.wtc7.net/index.html); a webová stránka Jeffa Kinga (http://home.comcast.net/~jeffrey.king2/wsb/html/view.cgi-home.html-.html), zvláště pak "The World Trade Center Collapse: How Strong is the Evidence for a Controlled Demolition?"

[33] Bollyn říká (elektronický dopis z 27. 10. 2005), že tato tvrzení mi byla sdělena osobně během telefonního rozhovoru s Tullym a Loizeauxem, pravděpodobně v létě 2002. Bollyn dodal, že ačkoli si není jist datem telefonních interview, je vždy "velmi přesný co se citací týče" (http://www.americanfreepress.net/09_03_02/NEW_SEISMIC_/new_seismic_.html).

[34] Profesor Allison Geyh (2001) z Johns Hopkins University, který byl členem týmu veřejných zdravotních vyšetřovatelů, kteří navštívili oblast krátce po 11. září, napsal: "V některých právě odkrývaných kapsách nalézají roztavenou ocel." Dr. Keith Eaton, který někdy později procházel oblast s inženýrem, uvedl, že mu byla ukázána "roztavená ocel, která byla žhavá ještě týdny po události" (Structural Engineer, 2002, str. 6). Herb Trimple (2002), episkopální jáhen sloužící jako kaplan na Ground Zero, sdělil: "Na tom místě bylo tepleji. Ohně pod zemí hořely, až při téměř 1100°C [pravděpodobně je uveden údaj ve Fahrenheitech - 2000° -- pozn. překl.], poměrně dlouho. . . . Mluvil jsem s mnoha pracovníky firmy odklízející trosky a oni říkali . . . že se trámy horkem zcela roztavily."

[35] Tento článek z Popular Mechanics je, abychom byli upřímní, výjimečně špatný. Kromě problémů vytyčených zde, v poznámce 11 výše, a poznámce 39 níže, článek předkládá toto úžasné tvrzení: "V dekádě před 11. zářím, NORAD [North American Aerospace Defense Command -- pozn. překl.] zachytil pouze jedno civilní letadlo nad Severní Amerikou: Learjet golfisty Payne Stewarta, v říjnu 1999." Ve skutečnosti, jak skuteční badatelé o 11. září ví, FAA [Federal Aviation Administration -- pozn. překl.] oznámila ve zpravodajství z 9. srpna 2002, že vyslala stíhací letouny celkem 67 krát v období mezi zářím 2000 a červnem 2001, a Calgary Herald (13. října 2001) oznámil, že NORAD vyslal stíhací letouny v roce 2000 celkem 129 krát. Extrapolací, můžeme odhadnout, že v dekádě předcházející 11. září, vyslal NORAD stíhací letouny celkem 1000 krát. Tvrzení v Popular Mechanics by bylo pravdivé pouze v případě, kdyby ve všech těchto případech, s výjimkou golfisty Payne Stewarta, byly stíhačky odvolány zpět na základnu před dostižením dotyčného letounu. To je nanejvýš nepravděpodobné, zvláště ve světle faktu, že major Mike Snyder, tiskový mluvčí NORAD, podle dostupných zpráv pro Boston Globe krátce po 11. září uvedl, že "stíhací letouny [NORADu] běžně dostihují letouny" (Johnson, 2001).

K tomu proč by Popular Mechanics publikoval tak špatný článek je snad jedno vodítko skýtané faktem, že "zkušený výzkumník [senior researcher]" článku byl 25 starý Benjamin Chertoff, bratranec Michaela Chertoffa, nového šéfa Department of Homeland Security [Ministerstva domácí bezpečnosti] (viz Bollyn, 2005a). Další relevantní fakt je, že článek byl publikován krátce po převratu v tomto Hearsty vlastněném magazínu, ve kterém došlo k výměně šéfredaktora (viz Bollyn, 2005b). Na pravou míru uvádějící článek mladého Chertoffa byl sám efektivně uveden na pravou míru mnoha skutečnými badateli kolem 11. září, například Jimem Hoffmanem, "Popular Mechanics' Assault on 9/11 Truth," Global Outlook 10 (jaro-léto 2005), 21-42 (který byl postaven na Hoffmanově, "Popular Mechanics' Deceptive Smear Against 9/11 Truth," 911Review.com, 15. února 2005 [http://911review.com/pm/markup/index.html]), a Peterem Meyerem, "Reply to Popular Mechanics re 9/11," http://www.serendipity.li/wot/pop_mech/reply_to_popular_mechanics.htm. Jistě, oba tyto články, ač se v mnoha bodech shodují, se ubírají jinými cestami v odpovědi na některé uvedené problémy. Ale oba články demonstrují, že Popular Mechanics dluží svým čtenářům omluvu za publikování tak hrubě pochybeného článku o tak zásadním tématu.

[36] Reportér NBC Pat Dawson na místě [WTC], ráno 11. září, oznámil, že mu bylo Albertem Turim, zástupcem asistenta šéfa bezpečnosti Hasičů [Fire Department's Deputy Assistant Chief of Safety], že "došlo . . . k další explozi . . . hodinu po prvním nárazu . . . v jedné z věží. Takže si evidentně . . . myslí, že v budovách byla umístěna další zařízení" (Watson and Perez, 2004). Reportér pro Wall Street Journal řekl: "Slyšel jsem takový kovový rámus, podíval se nahoru a viděl něco skutečně podivného, jak jedno patro za druhým exploduje směrem ven. Pomyslel jsem si, 'Můj Bože, oni chtějí tu budovu strhnout.' A oni, ať jsou kýmkoli, tam NASTRAŽILI VÝBUŠNINY . . . Viděl jsem ty exploze" (Shepard and Trost, 2002). Reportér BBC Steve Evans řekl: "Byl jsem v přízemí druhé věže . . . která byla zasažena. . . . Došlo tam k explozi. . . . Základy budovy s chvěly. . . . Poté, když jsme byli venku, došlo k druhému výbuchu a pak ještě k sérii výbuchů" (BBC, 11. září 2001; citováno v Bollyn, 2002).

[37] V červnu 2002 odvysílala NBC část nahrávek z 11. září, které obsahovaly následující rozhovor hasičů v jižní věži:

Velitel: Skupina 3 pro dispečink, právě došlo k další explozi.
Velitel: Skupina 3 pro dispečink, došlo k další explozi.
Dispečer: Příjem vedení skupiny. Další exploze ("911 Tapes Tell Horror Of 9/11," část 2, "Tapes Released For First Time," NBC, 17. června 2002 [www.wnbc.com/news/1315651/detail.html]).

Hasič Louie Cacchioli uvedl, že po vstupu do haly severní věže, viděl vyražené dveře od výtahu a lidi zasažené troskami. "Pamatuji si, že jsem přemýšlel . . . jak k tomu mohlo dojít tak rychle, když letadlo narazilo vysoko nad námi?" Když se dostal do 24. patra, setkal se s hustým prachem a kouřem, což ho mátlo vzhledem k tomu, že letadlo narazilo do budovy o 50 pater výše. Krátce poté, on a další hasič "slyšeli silnou explozi, která zněla jako bomba. Byl to tak obrovský rámus, světla zhasla a výtah se zastavil." Poté, co se vysoukali z výtahu, uvádí, "došlo k další velké explozi, podobné té první. To bylo asi o dvě minuty později . . . [a] pomyslel jsem si, 'Óó. Můj Bože, ti bastardi sem dali nálože jako to udělali v roce 1993!' . . . Jakmile jsme se pak dostali na schodiště, slyšel jsem další výbuch stejný jako ty předchozí. A pak jsem slyšel bum, bum, bum -- silné rány" (Szymanski, 2005a). Stručný výtah Cacchioliho svědectví je dostupný v magazínu Peoplez 24.9.2001, z nichž některá jsou citována v Griffin, 2004, kap. 1, poznámka 74.

[38] Terri Tobin, poručík oddělení pro styk s veřejnosti NYPD [New York Police Department] řekl, že během, nebo těsně po kolapsu jižní věže, "vše, co jsem slyšel byly extrémně hlasité exploze. Myslel jsem si, je to bombardování" (Fink and Mathias, 2002, str. 82). Článek v Guardianu uvádí: "New Yorská policie a hasiči právě prováděli první vlnu evakuací, když se první věž World Trade Center zřítila. Někteří svědci oznámili, že slyšeli další explozi těsně před tím, než se struktura zhroutila. Policie sdělila, že to vypadalo jako 'plánovaná imploze'" (Borger, Campbell, Porter, a Millar, 2001).

[39] Teresa Veliz, která pracovala pro softwarovou vývojářskou společnost, byla ve 47. podlaží severní věže, když se najednou "celá budova otřásla. . . . [Krátce poté] se budova otřásla znovu, tentokrát ještě více." Veliz se pak přemístila dolů a ven. Říká, že během této doby: "Všude vybuchovaly nálože. Byla jsem přesvědčena, že po celé budově jsou rozmístěny bomby a někdo, kdo seděl za ovládacím panelem, jen mačkal tlačítka detonátorů" (Murphy, 2002).

William Rodriguez pracoval v severní věži jako údržbář. Když v 9:00 přišel do práce do kanceláře v 1. podzemním podlaží, jak uvádí, on a dalších 14 lidí v kanceláři slyšelo a cítilo masivní výbuch pod nimi. "Když jsem uslyšel zvuk výbuchu," říká, "podlaha pod mýma nohama vibrovala, stěny začaly praskat a všechno se třáslo. . . . Vteřiny [poté] jsem vysoko nahoře uslyšel další explozi. . . . Ačkoli jsem to tehdy ještě nevěděl, bylo to letadlo, které narazilo do budovy." Pak [jeho] kolega Felipe David, který stál před blízkým nákladním výtahem, přišel do kanceláře s těžkými popáleninami obličeje a rukou, a křičel "exploze! exploze! exploze!" Podle Rodrigueze: "Byl strašlivě popálený. Kůže mu visela z rukou a paží. Jeho zranění nemohla být způsobena letadlem nahoře, ale jen tou silnou explozí dole" (Szymanski, 2005b).

Statik Mike Pecoraro, který pracoval v šestém podzemním podlaží severní věže, uvedl, že poté, co jeho kolega viděl poblikávat světla, telefonovali nahoru, aby zjistili, co se děje. Bylo jim řečeno, že došlo k hlasité explozi a že se chvěje asi celá budova. Pecoraro a Chino pak šli do podlaží C, kde byla malá mechanická dílna, ale byla pryč. "Nebylo tam nic než trosky," řekl Pecoraro. "Mluvíme tady o 50ti-tunovém hydraulickém lisu -- zmizel!" Pak šli do garáží, aby zjistili, že jsou také pryč. "Chyběly tam stěny." Na podlaží B pak zjistili, že železobetonové dveře o váze téměř 150 kilogramů byly zvrásněné "jako kus alobalu." Když se pak konečně dostali do přízemí: "Vestibul byl celý pokryt černými sazemi, dveře u výtahu chyběly. Na některých stěnách chybělo mramorové obložení" (Chief Engineer, 2002).

Jedním z "rozšířených tvrzení" skeptiků ohledně 11. září, který se Popular Mechanics pokouší osvětlit (viz poznámka 11 výše) je tvrzení, že došlo k explozi výbušnin ve spodních patrech věže. Magazín však pohodlně ignoruje svědectví Velize, Rodrigueze a Pecorara.

[40] Tímto expertem je Van Romero, viceprezident pro výzkum v New Mexico Institute of Mining and Technology. Romero byl dříve ředitelem sekce tohoto institutu, Energetic Materials Research and Testing Center, která zkoumala účinky výbuchů na budovy.

[41] Je pravda, že Romero o 10 dní později své veřejné stanovisko změnil, jak oznamuje Fleck, 2001. Nejedná se však o přesvědčující odvolání. "Následné rozhovory se stavebními inženýry a podrobnější rozbor nahrávky," vedl Romera, podle tohoto článku, k závěru, že "intenzivní žár při hoření leteckého paliva oslabil ocelové trámy struktury mrakodrapu natolik, že již nevydržely zátěž pater nad nimi." Není zde však žádný náznak toho, co některý z inženýrů řekl, ani toho, co zjistil při "podrobnějším rozboru nahrávky," co ho vedlo ke změně předchozího pohledu, že se kolapsy zdály "příliš metodickými" aby byly způsobeny jinak než pomocí výbušnin. Není zde žádné nastínění způsobu, jak mohlo oslabení trámů vést k totálnímu kolapsu, který začal náhle a proběhl prakticky rychlostí volného pádu. Romero následně uvedl, že svůj postoj nezměnil. Místo toho tvrdil, že byl v prvním případě nepřesně citován. "Byl jsem nepřesně citován v tvrzení, že si myslím, že budova byla stržena pomocí výbušnin. Pouze jsem uvedl, že to tak vypadalo" (Popular Mechanics, 2005). Ale pokud je to pravda, je podivné, že to druhý Fleckův článek neříká a místo toho tvrdí, že Romero změnil názor. Romero zcela zjevně změnil názor --- nebo, abychom byli přesní, svůj veřejný postoj.

Vodítko pro nalezení důvodu této změny může poskytnout prohlášení v dalším článku, který uvádí, že když byl zasažen Pentagon, "[Romero] a Denny Peterson, viceprezident administrativy a financí [v New Mexico Tech], byli na cestě do kanceláří poblíž Pentagonu k projednávání výzkumného programu v Tech financovaného ministerstvem obrany [defense-funded]" (Uyttebrouck, 2001). Skutečně, jak bylo poukázáno v pozdějším článku na stránkách New Mexico Tech ("Tech Receives $15 M for Anti-Terrorism Program" [http://infohost.nmt.edu/mainpage/news/2002/25sept03.html]), vydání magazínu Influence z prosince 2003 řadí Romera mezi jednoho z "šesti lobbistů, kteří měli vliv na rok 2003," a dodává, že "hlavní náplní [Romerovy] práce sestává z lobbování za vládní financování a pokud by rok 2003 měl být směrodatným, byl by Romero superhvězdou," se ziskem 56 milionů dolarů pro New Mexico Tech pouze v tom daném roce. Protože Romero neuvedl žádné vědecké důvody pro změnu svého postoje, nezdá se jako neoprávněné usoudit, že jeho skutečným důvodem pro změnu postoje bylo (pravděpodobně pod nátlakem vládních činitelů), že pokud by svá počáteční prohlášení veřejně neodvolal, efektivita jeho v lobbování u federální vlády by se velmi snížila. Romero to pochopitelně popírá sdělením: "Konspirační teoretici přišli s tvrzením, že mě dostala vláda. Není nic vzdálenějšího pravdě" (Popular Mechanics, 2005). To je ale to, co bychom očekávali, že Romero řekne v každém případě. Obvinění by se mohl vyhnout jedině tím, že by poskytl přesvědčivé vysvětlení toho, jak se mohly budovy zřítit, způsobem, jakým se zřítily, bez použití výbušnin.

[42] Jak Dwyer vysvětlil, nahrávky "byly původně shromážděny na příkaz Thomase Von Essena, který byl 11. září městským hasičským komisařem, který chtěl tato svědectví zachránit dříve, než budou přeformována kolektivní pamětí."

[43] Nahrávky z 11. září jsou dostupné na stránce New York Times (http://graphics8.nytimes.com/packages/html/nyregion/20050812_WTC_GRAPHIC/ met_WTC_histories_full_01.html). Jsem hluboce zavázán Matthew Everettovi, který mi našel a zaslal prakticky všechna prohlášení, která z těchto nahrávek cituji.

[44] Jako mnoho dalších, Dixon naznačil, že později přijal oficiální interpretaci a dodal: "Myslím, že nějak vlivem času jsme se na to podívali a zjistili, že se prostě jenom zřítila. To je to, co vyrazilo okna, ne že by tam došlo k explozi, prostě to vyrazilo okna." Já se zde ovšem zaměřil na první myšlenky a zážitky svědků, oproštěné od veškerých interpretací, kterých mohli později nabýt.

[45] Některá ze svědectví také zmiňují vznik prachových mračen následkem explozí. Jeden hasič uvedl: "Bylo slyšet silné rány . . . a pak jsme byli pohlceni v troskách a prachu" (NYT, Viola, str. 3). Jiný řekl: "To se peklo sneslo na zem. Bylo to jako velká, enormní exploze. . . . Přihnal se vítr. . . , a prach . . . a všechno zčernalo" (NYT, Rivera, str. 7). Poručík William Wall uvedl: "Slyšeli jsme výbuch. Podívali jsme se nahoru a budova se hroutila . . . Chvíli jsme utíkali a pak nás pohltil mrak" (NYT, Wall, str. 9). Záchranář Louis Cook poté, co uvedl, že tam bylo "neuvěřitelné množství prachu a kouře," dodal, že měl "bez přehánění, půl metru prachu na autě" (NYT, Cook, str. 8, 35).

[46] I kdybychom pro případ větší náchylnosti k chybám připustili, že existuje vysoká šance 1:10 (což je mnohem více než 1:100 či 1:500) výskytu alespoň jedné z 11 charakteristik bez použití výbušnin, pravděpodobnost, že se jich objeví všech 11 by byla jedna ku 100 miliardám. (Tento výpočet zahrnující velmi štědrý předpoklad pravděpodobnosti 1:10 předpokládá vzájemnou nezávislost všech 11 vlastností. Pro větší úplnost, pokud by jich pouze 6 bylo nezávislých a zbylých 5 by bylo vzájemně korelovaných, měli bychom stále pravděpodobnost jedna ku milionu. Pokud by byla pravděpodobnost výskytu jedné vlastnosti 1:100 při vzájemné nezávislosti, dostali bychom pravděpodobnost 1:1022.)

Pokud bychom přidali pravděpodobnost výskytu těchto vlastností pro všechny tři budovy v tentýž den, byla by výsledná pravděpodobnost tak zanedbatelně malá, že by ji bylo stěží možné odlišit od nuly.

Na druhou stranu, pokud by byly v budovách použity výbušniny, byla by vysoká pravděpodobnost toho, že se objeví všech 11 těchto vlastností u všech tří budov. Za tento argument vděčím Jamesi Fetzerovi, který mne -- svou eseji "'Conspiracy Theories': The Case of 9/11" -- inspiroval a Paulu Zarembkovi, který mi pomohl s konečnou formulací.

[47] Pěkné shrnutí argumentace pro tento závěr poskytl Nila Sagadevan (komunikace přes e-mail z 8. listopadu 2005) v odpovědi člověku, který se ptal: "Říkáte, že všechna patra jednoduše padala dolů jako by jim nic nebránilo?" S potvrzením, že je to přesně to, co říká, pak navrhl následující myšlenkový experiment:

 • Představte si masivní ocelové lano spuštěné z vysokého jeřábu, pevně uchycené k nejvyššímu (110.) patru jedné z věží.
 • Nyní si představte, že je toto patro nějak odděleno od zbytku struktury pod ním.
 • Zapojte svou představivost a nechte všech zbylých 109 pater i s podpůrnou konstrukcí pod naší, nyní lanem pevně uchycenou deskou, zmizet.
 • To, co jsme získali je betonová deska vznášející se 450 metrů nad zemí zavěšená na laně našeho pomyslného jeřábu
 • Nyní ve své představivosti lano přeřízněte.
 • Vaše 110. patro bude nyní padat volným pádem vzduchem a dopadne na zem za přibližně 9 vteřin (což je přibližně stejná doba jakou trvalo vrchním patrům obou věží dosáhnout země).
 • Nyní si představte tuto variantu: Nyní neoddělíme horní patro, ani sem nebudeme plést jeřáb.
 • Místo toho požádáme svou představivost, aby magicky "oslabila" všechny podpůrné sloupy zbývajících 109 pater.
 • Nezačalo by se nyní každé patro a jeho nyní-oslabené podpěry okamžitě hroutit pod tíhou 110. patra?
 • Nevznikl by snad tím hroucením jistý neustálý odpor kladený hornímu patru při jeho sestupu?
 • Nezpomalily by tak tyto viskózní překážky -- prohýbající se ocel doprovázená praskáním nýtů lámáním šroubů a trháním svarů -- velmi výrazně pád horního patra?
 • Nevyústilo by to snad v mnohem více než devíti-vteřinový sestup vrchního patra, které by na jeho konci spočinulo na vrchu hromady zhroucených nižších pater?
 • Ale 11. září 2001, každé patro v obou věžích padalo jako by pod ním nebylo nic než vzduch.
 • Aby k tomu mohlo dojít, musely by být pod každým patrem odstraněny všechny podpůrné sloupy.
 • To dokáží pouze dobře umístěné výbušniny.
 • To je to, co se děje při řízených demolicích.

Sagadevanova analýza nebude výrazně ovlivněna, pokud řekneme, že doba kolapsu byla blíže k 15ti vteřinám, protože to je stále velmi blízko rychlosti volného pádu ve vzduchu.

[48] Oficiální vyšetřovatelé zjistili, že mají menší pravomoci než odklízecí čety, což je fakt, který vedl Science Committee of the House of Representatives [Vyšetřovací výbor sněmovny reprezentantů] k oznámení, že "nedostatek pravomoci vyšetřovatelů k odběru kusů oceli pro analýzy před tím, než byla recyklována vedl ke ztrátě důležitých důkazů" (http://www.house.gov/science/hot/wtc/charter.htm).

[49] "Baosteel Will Recycle World Trade Center Debris," Eastday.com, 24. 1. 2002 (http://www.china.org.cn/english/2002/Jan/25776.htm)

[50] Odklízení probíhalo navíc velice pečlivě, jelikož "náklad obsahoval velmi citlivý materiál." Každé nákladní auto bylo vybaveno Vehicle Location Device [zařízením pro sledování polohy vozidla -- pokud znáte český překlad, rád to doplním -- pozn. překl.], napojeným na GPS. "Software zaznamenával každou cestu a polohu, zasílal upozornění, když vozidlo sjelo z kurzu, když se opozdilo, nebo jinak vychýlilo z očekávaných parametrů. . . . Jeden řidič . . . si prodloužil pauzu na oběd o hodinu a půl. . . . Byl propuštěn" (Emigh, 2002).

[51] New York Times, 25. 12. 2001. Tento protest byl revokován profesorem Abolhassan Astaneh-Aslem, profesorem stavebního inženýrství na University of California at Berkeley, který řekl: "Když dojde k autonehodě při níž jsou zabiti dva lidé, s autem se nehýbá dokud neskončí soudní řízení. Když havaruje letadlo, pak nejen že se uchová letadlo, ale shromáždí se všechny jeho části a v hangáru se skládají. A to je jen 200, 300 lidí. V tomto případě je zde 3000 mrtvých lidí. Jedná se o jednu z největších . . . lidmi vytvořených budov. Mým přáním bylo abychom za každou cenu. . . . Získali veškerou ocel a dopravili ji na jedno místo. Místo abychom ji recyklovali. . . . Koneckonců, jedná se o místo činu a je třeba zjistit, co přesně se stalo" (CBS News, 12. března 2002).

[52] Bloomberg tedy doporučoval přesně totéž, před čím Bill Manning, redaktor časopisu Fire Engineering, varoval, když napsal: "Jak se věci mají . . . , vyšetřování požáru a kolapsu World Trade Center bude reprezentováno papírovými a počítačem vygenerovanými hypotetiky" (Manning, 2002). Čeho chtěl Bloomberg dosáhnout a čeho se Manning bál je přesně to, co jsme dostali v NIST Report. Je to, ve skutečnosti, mnohem horší. Fyzik Steven Jones se, poté, co poukázal na to, že "neexistují případy požárem vyvolaných kolapsů výškových budov" a že dokonce samotným NISTem provedené "[počítačové] modely se nezřítily," ptá: "Jak tedy tým NISTu ospravedlní kolapsy WTC?" Odpovídá: "Jednoduše, NIST vykonstruoval počítačem generovaná hypotetika pro velmi 'kritické' případy," a posléze tyto případy dále modifikoval k dosažení požadovaného výsledku. NIST Report, jak Jones dodává, to sama připouští, jak je uvedeno na straně 142: "Nejtěžší případ byl . . . použit pro celkovou analýzu obou věží. Poté byly [pro tyto případy] provedeny kompletní sady simulací. V míře, v jaké se simulace odchylovaly od fotografické evidence či výpovědí svědků, byla pak vyšetřovateli pozměněna vstupní data" (Jones, 2006).

[53] "Baosteel Will Recycle World Trade Center Debris."

[54] Bill Manning napsal: "Strukturální poškození způsobené letadly a explozivním vznícením leteckého paliva nepostačovalo k pádu budov. Fire Engineering má dobrý důvod věřit, že 'oficiální vyšetřování' posvěcené agenturou FEMA . . . je horkou jehlou slátanou fraškou, pravděpodobně pod taktovkou politických sil, jejichž hlavním cílem je, mírně řečeno, vylhat se z možnosti odhalení. S výjimkou zanedbatelného přínosu získaného po třídenní vizuální prohlídce evidence provedené členy vyšetřovacího výboru ASCE [ASCE investigation committee members] [ASCE -- American Society of Civil Engineers] -- popsané jedním blízkým zdrojem jako 'turistickou procházkou' -- nikdo po důkazech nepátral" (Manning, 2002).

[55] Viz část nazvaná "The ASCE's Disclosures of Steel Sulfidation" v Hoffman, 2005.

[56] Pro vizuální evidenci, viz Hoffman, "North Tower Collapse Video Frames: Video Evidence of the North Tower Collapse," 9-11 Research.wtc7.net, (http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/wtc1_close_frames.html).

[57] Působení Marvina Bushe v dané společnosti je zmíněno v Craig Unger, 2004, str. 249.

[58] Forbesovo prohlášení je umístěno na www.apfn.org/apfn/patriotic.htm.

[59] Pro Giulianiho úplné vyjádření viz "Who told Giuliani the WTC Was Going to Collapse on 9/11?", What Really Happened, (http://www.whatreallyhappened.com/wtc_giuliani.html); poslechnout si ho je možné na adrese www.wireonfire.com/donpaul.

[60] Jak Hufschmid ukazuje, "fotografie ukazují, jak velké plameny rychle zmizely a poté se požár . . . postupně zmenšoval" (2002, str. 38).

[61] "Pokud bylo . . . záměrem vinit z kolapsu požáry," napsal Peter Meyer, "pak tím posledním okamžikem ve kterém by došlo ke zřícení věží by byla situace kdy ohně pomalu uhasínaly. Jelikož byl požár Jižní věže vyvolán menším množstvím paliva . . . , začal požár v Jižní věži vyhasínat dříve. . . . Ti, kteří rozhodovali o demolici proto museli zničit Jižní věž dříve než tak učinili se Severní věží" (Peter Meyer, n.d.)

[62] Sekční šéf záchranné služby [Emergency Medical Services (EMS) Division Chief] John Peruggia uvedl, že mu bylo řečeno, že "severní věž je v nebezpečí blízkého kolapsu." Zdravotní technik Richard Zarrillo, prostředník mezi OEM [Office of Emergency Management] a EMS, sdělil, že mu bylo řečeno, že "se budovy zřítí." Šéf hasičů Stephen Mosiello a zástupce asistenta šéfa bezpečnosti [Deputy Assistant Chief of Safety] Albert Turi rovněž použil plurálu ("budovy") při oznámení, co slyšeli od Zarrilla. Turi uvedl, že když se Zarrillo zeptali "odkud máme tyto zprávy?", jeho odpovědí bylo: "víte, nejsme si jistí, OEM to prostě oznamuje" (NYT, nahrávky svědectví Peruggia, Zarrilla, Mosiella, a Turiho)

[63] V "A Brief History of New York City’s Office of Emergency Management," se dočteme: "1966: Výkonným příkazem starosty se zakládá Office of Emergency Management [Úřad krizového řízení]. Jeho ředitel je přímo odpovědný starostovi a slouží jako místní ředitel systému ochranných opatření [Director of Civil Defense]" (http://www.nyc.gov/html/oem/html/other/oem_history.html)

[64] "Město . . . nejprve zamítlo vyšetřovatelům z 9/11 Commission přístup k nahrávkám" ale "ustoupilo, když bylo pohrozeno právní žalobou" (Dwyer, 2005b).

[65] Glanz (2001) napsal, že "experti uvedli, že žádná podobná budova, moderní, výšková s ocelovou kostrou, se nikdy nezřítila následkem nekontrolovaného požáru."

[66] Pro fotografie a diskusi, viz Hufschmid, 2002, str. 62-65, a část nazvanou "The 'Raging' Fires at WTC Tower Seven" z "The World Trade Center Fires (Not So Hot Eh?)," Global Research, 27. 9. 2004 (http://globalresearch.ca.myforums.net/viewtopic.php?t=523).

[67] FEMA, 2002, kap. 5, část 6.2, "Probable Collapse Sequence," pojednáno v Griffin, 2004, str. 22.

[68] Hufschmid, 2002, str. 64. Kolaps budovy 7 vykazuje také ostatní aspekty konvenční demolice, jako je náhlý počátek a poté postup dolů rychlostí prakticky volného pádu -- což v tomto případě znamenalo méně než 7 vteřin. Tato podobnost s konvenčními implozemi byla okomentována Danem Ratherem. Při odvysílání videa kolapsu budovy 7 téhož večera [11. září] na CBS, Rather řekl, že to "připomínalo záběry, které jsme všichni v televizi viděli již mnohokrát, kdy je budova promyšleně zničena pomocí správně umístěného dynamitu použitého k jejímu stržení" (CBS News, 11. 9. 2001). Videa kolapsu budovy 7, která se zřídka objevila v mainstreamových televizních stanicích, lze najít na mnoha internetových stránkách, včetně www.geocities.com/killtown/wtc7.html a www.whatreallyhappened.com/wtc7.html. Zvláště dobré je v tomto ohledu DVD Erica Hufschmida, "Painful Deceptions" (dostupné na www.EricHufschmid.Net).

[69] Implosion World.com (http://www.implosionworld.com/dyk2.html).

[70] Steven Jones, e-mail dopis, 10. 10. 2005.

[71] Viz Norman, 2002, and Firehouse Magazine, 2002a and 2002b.

[72] Náčelník Frank Fellini řekl, že zóna kolapsu byla stanovena "pět nebo šest hodin" předtím, než se budova zřítila, což tedy bylo někdy kolem poledne (NYT, Fellini, str. 3). Tento čas odpovídá svědectví hasiče, který uvedl, že "slýchal celý den zprávy o tom, že World Trade Center 7 se pravděpodobně zřítí" a dalšího, který řekl: "Čekali jsme hodiny na spadnutí sedmičky" (NYT, Murray, str. 12, and Massa, str. 17-18).

[73] Dokonce zemětřesení, která způsobila částečné kolapsy, nikdy nepřivodila kolapsy totální.

[74] "Federální vyšetřovatelé dospěli k závěru, že to byly primárně impakty letadel a především pak jimi vyvolané extrémní požáry, co způsobilo pád budov. . . . Po nárazu letadel, . . . byla stržena velká část protipožárních nástřiků, čímž byly strukturní ocelové elementy vystaveny jako kriticky zranitelné intenzivnímu žáru" (Dwyer and Flynn, 2005, str. 252). Tito spoluautoři (str. 253 dokonce) podporují tvrzení NISTu -- která jsou zcela nepodložená (Hoffman, 2005) -- že byly kolapsy "nevyhnutelné."

[75] Dwyer ve skutečnosti napsal článek nazvaný "Vast Archive Yields New View of 9/11," New York Times, 13. 8. 2005 (http://www.nytimes.com/2005/08/13/nyregion/nyregionspecial3/13records.html ?ex=1131339600&en=e619ef623287178f&ei=5070). Avšak nezmiňuje "nový pohled", který naznačují svědectví o explozích.

[76] Silversteinovo prohlášení bylo citováno na mnoha místech, včetně Morgana a Henshalla (2005). Kritika knihy nazvané "9/11 Revealed? New Book Repeats False Conspiracy Theories," vydané U.S. State Department (http://usinfo.state.gov/media/Archive/2005/Sep/16-241966.html), tvrdí, že "vlastník nemovitosti referoval ke stažení [pulling] hasičů z budovy aby nedošlo ke ztrátám na životech, protože se zdála nestabilní." To je však stěží věrohodná interpretace, zvláště vzhledem k následující větě a faktu, že na jiném místě dokumentu (PBS, 2002), slyšíme výrazy s jednoznačným významem "strhnout budovu [bring the building down]."

[77] Silversteinovo prohlášení je možné shlédnout (http://www.infowars.com/Video/911/wtc7_pbs.WMV) nebo slyšet v audio-souboru (http://VestigialConscience.com/PullIt.mp3). Pro rozbor viz Baker.

[78] Currid byl, shodou okolností, znovu-zvolen za prezidenta v roce 2002 (http://www.uniondemocracy.com/UDR/34-NYC%20Public%20Employees.htm).

[79] Dopis pro LA Times Magazine, 18. 9. 2005, od Williama Yarchina z Huntington Beach, California, v odpovědi na interview se mnou v témže magazínu, provedené Markem Ehrmanem, s názvem "Getting Agnostic about 9/11," publikováno 28. 8. 2005.

Reference

Baker, Jeremy, "PBS Documentary: Silverstein, FDNY Razed WTC 7," Infowars.com (http://www.infowars.com/print/Sept11/FDNY.htm).

Barter, Sheila, 2001. "How the World Trade Center Fell," BBC News, 13. září (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1540044.stm).

Bollyn, Christopher, 2001. "Some Survivors Say 'Bombs Exploded Inside WTC,'" American Free Press, 22 října (http://www.americanfreepress.net/10_22_01/Some_Survivors_Say__Bombs_Expl/ some_survivors_say__bombs_expl.html).

__________, 2002. "New York Firefighters' Final Words Fuel Burning Questions About 9-11," American Free Press, 9. srpna (http://americanfreepress.net/08_09_02/New_York_Firefighters__/ new_york_firefighters.html).

__________, 2004. "New Seismic Data Refutes Official Explanation," American Free Press, aktualizováno 12. dubna.

__________, 2005a. "9/11 and Chertoff: Cousin Wrote 9/11 Propaganda for PM," Rumor Mill News, 4. března (http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=66176).

_____, 2005b. "The Hidden Hand of the C.I.A. and the 9/11 Propaganda of Popular Mechanics," American Free Press, 19. března (http://www.rense.com/general63/brutalpurgeofPMstaff.htm).

Borger, Julian, Duncan Campbell, Charlie Porter, and Stuart Millar, 2001. "Special Report: Terrorism in the US," Guardian, 12. září (http://www.guardian.co.uk/september11/story/0,11209,600839,00.html).

Brannigan, Francis L., Glenn P. Corbett, and Vincent Dunn, 2002. "WTC Investigation?: A Call to Action Fire Engineering," leden (http://fe.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=ARCHI& ARTICLE_ID=133211&VERSION_NUM=1&p=25).

Burns, Maggie, 2003. "Secrecy Surrounds a Bush Brothers Role in 9/11 Security," American Reporter, 9/2021, 20. ledna.

Bush, George W., 2001. Address to the General Assembly of the United Nations [projev na generálním shromáždění Spojených národů], 10. listopadu

Chief Engineer, The, 2002. "We will Not Forget: A Day of Terror" (http://www.chiefengineer.org/article.cfm?seqnum1=1029).

Dwyer, Jim, 2005a. "Vast Archive Yields New View of 9/11," New York Times, 13. srpna (http://www.nytimes.com/2005/08/13/nyregion/nyregionspecial3/13records.html ?pagewanted=print).

__________, 2005b. "City to Release Thousands of Oral Histories of 9/11 Today," New York Times, 12. srpna.

Dwyer, Jim, and Ford Fessenden, 2002. "Lost Voices of Firefighters, Some on 78th Floor," New York Times, August 4 (http://www.mishalov.com/wtc_lostvoicesfiredept.html).

Dwyer, Jim, and Kevin Flynn, 2005. 102 Minutes: The Untold Story of the Fight to Survive Inside the Twin Towers, New York: Times Books.

Eagar, Thomas, 2002. "The Collapse: An Engineers Perspective," což je část "Why the Towers Fell," NOVA, 30. dubna (http://www.pbs.org/wgbh/nova/wtc/collapse.html).

Eagar, Thomas, and Christopher Musso, 2001. "Why Did the World Trade Center Collapse? Science, Engineering, and Speculation," JOM: Journal of the Minerals, Metals & Materials Society, 53/12, str. 8-11.

Else, Liz, 2004. "Baltimore Blasters," New Scientist 183/2457 (24. července): str. 48 (http://archive.newscientist.com/secure/article/article.jsp  ?rp=1&id=mg18324575.700). Důvodem pro tento název byl to, že kanceláře Controlled Demolition, Inc., jsou blízko Baltimoru.

Emigh, Jacqueline, 2002. "GPS on the Job in Massive World Trade Center Clean-Up," 1. července (http://securitysolutions.com/ar/security_gps_job_massive).

FEMA (1988). "Interstate Bank Building Fire, Los Angeles, California" (http://www.lafire.com//famous_fires/880504_1stInterstateFire/FEMA-TecReport/ FEMA-report.htm).

FEMA, 1991. "High-Rise Office Building Fire One Meridian Plaza Philadelphia, Pennsylvania" (http://216.239.59.104/search?q=cache:CHrKDNvrjsEJ:www.interfire.org/res_file/ pdf/Tr-049.pdf+High-Rise+Office+Building+Fire+One+Meridian+Plaza&hl=en& client=safari).

FEMA, 2002. World Trade Center Building Performance Study, květen (http://www.fema.gov/library/wtcstudy.shtm).

Field, Andy, 2004. "A Look Inside a Radical New Theory of the WTC Collapse," Firehouse.com, 7. února (http://cms.firehouse.com/content/article/article.jsp?sectionId=46&id=25807).

Fink, Mitchell, and Lois Mathias, 2002. Never Forget: An Oral History of September 11, 2001. New York: Harper Collins.

Firehouse Magazine, 2002a. "WTC: This Is Their Story: Interview with Deputy Chief Peter Hayden," duben (http://www.firehouse.com/terrorist/911/magazine/gz/hayden.html).

Firehouse Magazine, 2002b. "WTC: This Is Their Story: Interview with Captain Chris Boyle," srpen (www.firehouse.com/terrorist/911/magazine/gz/boyle.html).

Fleck, John, 2001. "Fire, Not Extra Explosives, Doomed Buildings, Expert Says," Albuquerque Journal, 21. září (http://www.abqjournal.com/terror/anniversary/pmvan09-21-01.htm).

Fink, Mitchell, and Lois Mathias, 2002. Never Forget: An Oral History of September 11, 2001. New York: Harper Collins.

Geyh, Allison, 2001. Magazine of Johns Hopkins Public Health, pozdní podzim.

Glanz, James. 2001. "Engineers Are Baffled over the Collapse of 7 WTC; Steel Members Have Been Partly Evaporated," New York Times, 29. listopadu.

Glanz, James, and Eric Lipton, 2002. "Towers Withstood Impact, but Fell to Fire, Report Says," New York Times, 29. března.

Glover, Norman, 2002. "Collapse Lessons," Fire Engineering, říjen (http://fe.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?Section=Archi& Subsection=Display&P=25&ARTICLE_ID=163411&KEYWORD=norman%20glover).

Griffin, David Ray, 2004. The New Pearl Harbor: Disturbing Questions about 9/11 and the Bush Administration. Northampton, MA: Olive Branch (Interlink).

__________, 2005a. The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions. Northampton, MA: Olive Branch (Interlink).

__________, 2005b. "9/11 and the American Empire: How Should Religious People Respond?" 9/11 CitizensWatch, 7. května (http://www.911citizenswatch.org/modules.php? op=modload&name=News&file=article&sid=535).

__________, 2005c. "9/11 and the Mainstream Press," 9/11 Visibility Project, 29. července (http://www.septembereleventh.org/newsarchive/2005-07-29-pressclub.php).

__________, 2005d. "Truth and Politics of 9/11: Omissions and Distortions of The 9/11 Commission Report," Global Outlook, č. 10 (Spring-Summer), str. 45-56. Dostupné na www.GlobalOutlook.ca.

Griffin, David Ray, and Peter Dale Scott, eds., 2006. 9/11 and the American Empire: Intellectuals Speak Out. Northampton, MA: Olive Branch (Interlink).

Hansen, Thomas, 2005. "Outrageous Conspiracy Theories: Report on a Conversation with Philip Zelikow," 9/11 Visibility Project, 7. června (http://www.septembereleventh.org/newsarchive/2005-06-07-outrageous.php).

Heller, David, 2005. "Taking a Closer Look: Hard Science and the Collapse of the World Trade Center," Garlic and Grass, č. 6, 24. listopadu (http://www.garlicandgrass.org/issue6/Dave_Heller.cfm).

History Channel, The, 2002. "The World Trade Center: Rise and Fall of an American Icon," 8. září.

Hoffman, Jim, 2003. "The North Tower's Dust Cloud: Analysis of Energy Requirements for the Expansion of the Dust Cloud Following the Collapse of 1 World Trade Center," Version 3, 9-11 Research.wtc7.net, 16. října (http://911research.wtc7.net/papers/dustvolume/volume.html).

__________, 2004. "Your Eyes Dont Lie: Common Sense, Physics, and the World Trade Center Collapses," 9-11 Research.wtc7.net (http://911research.wtc7.net/talks/radio/youreyesdontlie/index.html).

__________, 2005. "Building a Better Mirage: NIST's 3-Year $20,000,000 Cover-Up of the Crime of the Century," 911 Research, 21. srpna (http://911research.wtc7.net/essays/nist/index.html).

Hufschmid, Eric, 2002. Painful Questions: An Analysis of the September 11th Attack. Goleta, CA: Endpoint Software.

Johnson, Glen, 2001. "Otis Fighter Jets Scrambled Too Late to Halt the Attacks," Boston Globe, 15. září (http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_action=print).

Jones, Steven E., 2006. "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" V Griffin a Scott, 2006.

Kean, Thomas H., and Lee H. Hamilton, 2004. The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, Authorized Edition, New York: W. W. Norton. (Pro zjednodušení jsou Kean a Hamilton, kteří jako předseda a místopředseda Komise podepsali Úvod, uvedeni jako autoři zprávy.)

Killough-Miller, Joan, 2002. "The Deep Mystery of Melted Steel, WPI Transformations," jaro (http://www.wpi.edu/News/Transformations/2002Spring/steel.html).

King, Jeff, 2003. "The WTC Collapse: What the Videos Show," Indymedia Webcast News, 12. listopadu (http://ontario.indymedia.org/display.php3?article_id=7342&group=webcast).

Lane, B., and S. Lamont, 2005. "ARUP Fire's Presentation regarding Tall Buildings and the Events of 9/11," ARUP Fire, duben 2005 (http://www.arup.com/DOWNLOADBANK/download353.pdf).

Lavello, Randy, n.d. "Bombs in the Building," Prison Planet.com (http://www.prisonplanet.com/analysis_lavello_050503_bombs.html).

Lin, Jennifer, 2002. "Recovery Worker Reflects on Months Spent at Ground Zero," Knight Ridder, 29. května (http://www.messenger-inquirer.com/news/attacks/4522011.htm).

Manning, Bill, 2002. "Selling Out the Investigation," Fire Engineering, leden (http://fe.pennet.com/Articles/ArticleDisplay.cfm ?Section=ARCHI&ARTICLEID=133237&VERSION NUM=1).

Meyer, Peter, n.d. "Did the Twin Towers Collapse on Demand?," část 3. z "The World Trade Center Demolition and the so-Called War on Terrorism," Serendipity (www.serendipity.li/wtc.html).

Morgan, Rowland, and Ian Henshall, 2005. 9/11 Revealed: The Unanswered Questions. New York: Carroll a Graf.

Murphy, Dean E., 2002. September 11: An Oral History. New York: Doubleday.

NYT (New York Times), 2005. "The September 11 Records" (9/11 Oral Histories) (http://graphics8.nytimes.com/packages/html/nyregion/ 20050812_WTC_GRAPHIC/met_WTC_histories_full_01.html).

Nieto, Robin, 2004. "Fire Practically Destroys Venezuelas Tallest Building," Venezuelanalysis.com, 18. října.

NIST (National Institute for Standards and Technology), 2005. Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (Draft), červen.

Norman, John, 2002. "Search and Rescue Operations," Fire Engineering, říjen.

Paul, Don, and Jim Hoffman, 2004. Waking Up from Our Nightmare: The 9/11/01 Crimes in New York City. San Francisco: Irresistible/Revolutionary.

People Magazine, 2001. "Hell On Earth," 24. září

Popular Mechanics, 2005. 9/11: Debunking the Myths, březen (http://www.popularmechanics.com/science/defense/1227842.html?page=1&c=y).

PBS, 2002. "America Rebuilds" (http://www.pbs.org/americarebuilds).

Ryan, Kevin, 2004. E-mail dopis pro Dr. Frank Gaylea, Deputy Chief of the Metallurgy Division, Material Science and Engineering Laboratory, na National Institute for Standards and Technology (http://www.septembereleventh.org/newsarchive/2004-11-11-ryan.php).

Samuel, Eugenie, and Damian Carrington, 2001. "Design Choice for Towers Saved Lives," New Scientist, 12. září (http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn1281).

Shepard, Alicia, and Cathy Trost of Newseum, 2002. Running Toward Danger: Stories Behind the Breaking News of 9/11, Foreword by Tom Brokaw. Lanham, MD.: Rowman & Littlefield.

Smith, Dennis, 2002. Report From Ground Zero: The Heroic Story of the Rescuers at the World Trade Center. New York: Penguin Putnam.

Structural Engineer, The, 2002. 3. září.

Szymanski, Greg, 2005a. "NY Fireman Lou Cacchioli Upset that 9/11 Commission 'Tried to Twist My Words,'" Arctic Beacon, 19. července (http://www.arcticbeacon.com/articles/article/1518131/29548.htm).

__________, 2005b. "WTC Basement Blast and Injured Burn Victim Blows 'Official 9/11 Story' Sky High," Arctic Beacon, 24. června (http://www.arcticbeacon.com/articles/article/1518131/28031.htm).

Taylor, Curtis L., and Sean Gardiner, 2001. "Heightened Security Alert Had Just Been Lifted," New York Newsday, 12. září (http://www.nynewsday.com/news/local/manhattan/wtc/ ny-nyaler122362178sep12,0,6794009.story).

Trimpe, Herb, 2002. "The Chaplain's Tale," Times-Herald Record (http://www.recordonline.com/adayinseptember/trimpe.htm).

Unger, Craig, 2004. House of Bush, House of Saud: The Secret Relationship between the Worlds Two Most Powerful Dynasties. New York & London: Scribner.

Uyttebrouck, Olivier, 2001. "Explosives Planted In Towers, N.M. Tech Expert Says," Albuquerque Journal, 11. září (http://www.public-action.com/911/jmcm/ABQjournal).

Walsh, Trudy, 2002. "Handheld APP Eased Recovery Tasks," Government Computer News, Vol. 21, No. 27a, 11. září (http://www.gcn.com/21_27a/news/19930-1.html).

Watson, Paul Joseph, and Dan Perez, 2004. Prison Planet.TV, 5. května (http://www.prisonplanet.tv/articles/may2004/050504bombsinwtc.htm).

Williams, James, 2001. WTC a Structural Success, SEAU NEWS: The Newsletter of the Structural Engineers Association of Utah, říjen.


Přeložil Jan Janský

Komentáře

Comments powered by Disqus