Temná strana uvědomělého občanství

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, říká známé pořekadlo. V kontextu dnešní doby najdeme nemnoho událostí, které jeho smysl a hloubku vystihují tak dokonale, přesvědčivě a zároveň i děsivě, jako situace kolem právě proběhlé přímé volby prezidenta republiky.

Zmíněné pořekadlo je do jisté míry hlubší a do jisté míry významově obrácenou formou jiného, jehož znění je: účel světí prostředky. Zatímco toto druhé je vyjádřením myšlenky, že pro dosažení šlechetného cíle je ospravedlnitelné užití i jinak nečistých a temných praktik, to první nás varuje před potenciální možností, že snaha o konání "dobra" se v konečném důsledku, v jeho pravém smyslu, ukáže jako projev "zla".

Číst dál…

Valentin Tomberg

Valentin Tomberg

Toto je překlad úvodní studie Christophera Bamforda k soubornému anglickému vydání Tombergových Anthroposofických meditací o Starém zákoně, Novém zákoně a Apokalypse pod titulem Christ and Sophia: Anthroposophic Meditations on the Old Testament, New Testament & Apocalypse, Steinerbooks, 2011.

Text je rovněž k dispozici v PDF ve dvou formátových variantách: pro tisk a pro čtení na obrazovce.


Ačkoli je širší veřejnost relativně neznámým, je Valentin Tomberg, autor těchto anthroposofických studií (či přesněji, meditací), významnou, komplexní a poněkud kontroverzní postavou spirituality dvacátého století obecně, anthroposofie pak konkrétně.1 Na zemi, nikoli však přízemně,2 vedl povětšinou nenápadný, obyčejný život, zůstávaje pro veřejnost během života víceméně neznámým, přesto byl úzce spojen se svou dobou a s kruhem jemu nejbližších.

Číst dál…

Hrobi z pouště Gobi

Tázal se stromu rozkvetlého,
malý chlapec plačící,
proč činí lidé sobě zlého?
Odpovědi nedával strom mlčící.

Jsi v tramvaji a je Ti horko. Je léto a venku je skoro třicet. Potíš se, hlavně na čele. Tramvaj dojede do zastávky a dveře se otevřou. Cítíš, jak se dovnitř nahrne příval relativně svěžího vzduchu. Úleva. Člověk sedící před Tebou vstává a netrpělivě si razí cestu ven. Je odpoledne, kolem páté a tak jezdí docela hodně lidí, většinou z nezbytných nákupů, ale zase jich není tolik, aby byl vůz narvaný. Místo před Tebou je tedy volné. Co uděláš? Nesedneš si? Ne? Tedy postojíš. Otoč se a sleduj.

Číst dál…

Filosofie svobody

Recenze stěžejního filosofického díla Rudolfa Steinera prezentujícího hlavní vhledy myšlenkového monismu a základy etického individualismu, na jejichž základě je přistupováno k náhledu skutečnosti lidské svobody. Publikováno: Filosofický časopis, Filosofický ústav AV ČR, 2012, číslo 3, str. 467-471.  Stahujte zde (PDF).

Číst dál…

Monismus jako filosofické východisko

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na prezentaci základních idejí monistické filosofie Rudolfa Steinera, formulované na konci 19. století, která rozvíjí a do filosofického kontextu zasazuje Goethovo pojetí vztahu člověka a přírody. Jádrem koncepce je introspektivní analýza myšlenkové aktivity člověka, poukaz na její nad-subjektivní charakter a specifické uchopení vztahu myšlení – zkušenost. Na tomto základě se Steiner odráží k překonání běžných představ o hranicích lidského poznání a transformuje dualitu světové zkušenosti ve zkušenost monistickou, která v myšlení nalézá element společný člověku i přírodě. Steinerovo pojetí „myšlenkového monismu“ nese pro nutnost introspektivního zkoumání některé typické znaky fenomenologického přístupu a v jistém smyslu je možné jej srovnávat s pozdějšími formami fenomenologické filosofie.

Klíčová slova: monismus, dualismus, myšlení, zkušenost, intencionalita, fenomenologie, Rudolf Steiner.

Číst dál…

Relační mechanika

Recenze knihy brazilského fyzika André K. T. Assise Relational Mechanics. Assis prezentuje teoretickou a filosofickou výstavbu relační mechaniky, která je schopna implementovat Machův princip a zároveň být po kvalitativní i kvantitativní stránce schůdnou alternativou k současnému relativistickému paradigmatu.  Stahujte zde (PDF).

EUSSR: Bývalý sovětský disident varuje před diktaturou EU

Bývalý sovětský disident varuje před diktaturou EU

Text v původním anglickém znění k dispozici zde

Vladimír Bukovský, 63letý bývalý sovětský disident se obává, že Evropská unie je na cestě stát se novým Sovětským svazem. Ve svém řeči, pronesené minulý týden v Bruselu nazval pan Bukovský EU "zrůdou", která musí být zničena, čím dříve, tím lépe, předtím, než se z ní stane plnohodnotný totalitní stát.

Číst dál…

Nové výzvědné technologie: Hackování mysli

Carole Smith

Původní anglická verze textu je k dispozici zde.


"Psychochirurgický program je potřeba za účelem politické kontroly společnosti. Cílem je fyzická kontrola mysli. Kdokoli se odchýlí od dané normy bude chirurgicky zmrzačen."

"Jedinec si může myslet, že tou nejdůležitější realitou je jeho vlastní existence, ale to je jen jeho osobní názor. Chybí mu historická perspektiva. Člověk nemá právo rozvíjet svou vlastní mysl. Tato forma liberálního presvědčení má veliký ohlas. Musíme mít možnost ovládat lidský mozek. Jednoho dne budou armády a generálové ovládáni elektrickou stimulací mozku."

Číst dál…

Zen na světové scéně

... aneb neokonzervativní čítanka moderního koánu

this is a conspiracy of ZENEsencí výkladu zenu je paradox. Bývá zachycen v koánech -- v nesmyslu, logickém sporu, či rozumem neřešitelné hádance. Koány systematicky rozvracející naše hodnoty, měřítka a stereotypy, očekávání, tužby, cíle, smysl. "Dvě ruce tleskají, jaký je zvuk jedné ruky?" Vše je dovoleno, neexistují pravidla, pouze všeobjímající pochopení iluzí interpretace. Dnešní světová scéna je typický zen. Logika ustoupila paradoxu, rozum nesmyslu, zvuk jedné ruky se stal praxí, smysluplný výklad iluzí. Zaslepený boj proti novodobým narušitelům konstituce lidské individuality, kterou si člověk považuje za nedotknutelnou a čistě jeho vlastní, ustupuje dnes přesvědčivé a masové propagaci aplikovaného neokonzervativního zenu.

Číst dál…

JFK – Prezident a tisk

Projev před Americkou asociací vydavatelů novin

Projev Johna Fitzgeralda Kennedyho z dubna roku 1961 je možné pokládat za jeden z nejdůležitějších projevů dvacátého století. Poselství v něm obsažené zcela evidentně referuje k událostem předešlého měsíce -- neúspěšné invaze v Zátoce sviní. Mezi řádky je však mnohem více, než reference k jedné konkrétní události. Fundament projevu leží v mnohem dále -- v poukazu na existenci tajných organizací, konspirací a spolků jejichž prograsivní infiltrace klíčových struktur ve "svobodné společnosti", která si od novinářů a vydavatelů novin žádá přehodnocení dosavadních hodnot a postupů, máli být zachována stávající společenská struktura. Dnes je zjevné, že tento apel nebyl vyslyšen natolik, aby byla hrozba, o které Kennedy ve své řeči hovoří, odvrácena.

Originální anglický transktipt k dispozici zde.

Číst dál…

Špiónův provar

Dveře za ním zaklaply s těžkým ocelovým zvukem. Byl sám v malé podzemní místnosti bez oken, s klenutým stropem, jednou palandou visící na rezavých ocelových řetězech připevněných ke zdi a tureckým záchodem, který uklízečku pravděpodobně nikdy neviděl. Byl to konec. Definitivní konec.

Poprava byla stanovena na 5 hodin ráno následujícího dne. Možná, že to dokonce bylo i týž den -- hodinky mu vzali a pojem o čase ztratil už dávno. Třeba je již po půlnoci a od smrti ho dělí jenom pár chvil.

Číst dál…

Pokousal mě člověk aneb příběhy mučených

námět Jan Janský & Josef Korous

Trpět jako medvěd

Po desetiletí existence jejich civilizace zůstávají člověkem přehlíženi. Možná za to může jejich netečnost či neschopnost s lidmi efektivně komunikovat, ale nejpravděpodobněji je viníkem fakt, že od počátku jejich objevu slouží člověku jako vyhledávaná potrava -- a co více, jako prostředek ventilace skrytého sadismu každého z nás.

Číst dál…

Zničení World Trade Center: Proč nemůže být oficiální vysvětlení pravdivé

Autorizovaná verze (s referencemi & poznámkami)

Filosof a teolog David Ray Griffin je v poslední době známý jako jeden z předních kritiků oficiální verze událostí z 11. září. Tento článek přináší český překlad jeho akademicky zpracované eseje, která se věnuje problematickým aspektům kolapsů věží World Trade Center, na jejichž základě ukazuje, jak závažnými a hrubými chybami je postižena oficiální verze. Naopak předvědčivě ukazuje, jak samozřejmým se jeví tzv. "alternativní" vysvětlení, které není v rozporu z fakty pouze za předpokladu, že přijmeme (fakty podloženou) možnost řízené demolice, pro kterou v této práci předkládá velké množství podpůrných důkazů.

Číst dál…